Arbeid

Arbeidsrechtelijke zaken

Voor een beroepsgroep die deels leeft bij de gratie van het contractrecht en zorgvuldige vastlegging van afspraken is het opmerkelijk dat het notariaat sinds de vrije marktwerking (oktober 1999) geen CAO meer kent.
Zolang werkgevers niet bereid zijn tot het oprichten van een werkgeversvereniging verandert die situatie niet. Toch blijft de BMN actief als belangenbehartiger, monitort zij ontwikkelingen en treedt zij op als adviseur naar zowel werknemers als werkgevers, bijvoorbeeld met salarisadviezen.

Rechtskundige bijstand

In een bedrijfstak zonder uniform arbeidsvoorwaardenbeleid is alertheid geboden. Want waar de ene medewerker mogelijk nog kan terugvallen op een nog na-ijlende cao, moet de andere het doen met de individuele arbeidsovereenkomst en/of de wettelijke regeling.

BMN staat leden terzijde waar dat nodig is. Zij kunnen hun arbeidsovereenkomst  ter toetsing aan ons (info@bmnvakbond.nl) voorleggen. Tevens kunnen zij daar voor raad of advies terecht.

Bij ingrijpende arbeids- of sociaal-verzekeringsrechtelijke kwesties kunnen leden bij het hoofdbestuur een verzoek om rechtskundige bijstand indienen.
De aanvraag- en beslisprocedure is statutair en in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging vastgelegd. Het hoofdbestuur beoordeelt het verzoek en bij akkoord kan onder voorwaarden de rechtsbijstand worden verleend.
Een voorwaarde is dat men ten minste één jaar voorafgaand aan het ontstaan van het geschil lid is van de BMN. Een andere voorwaarde is dat een bedrag voor administratiekosten moet worden betaald. Bij positieve beoordeling van het verzoek is sprake van een financiële tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand, echter tot een maximum van € 2.000,00.
Let op! Leden die zich – zonder voorafgaande toestemming van het hoofdbestuur – rechtstreeks met het advocatenkantoor voor advies in verbinding stellen, kunnen niet voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen.

Voorink Advocaten

Sinds vele jaren is het in arbeids-, ontslag- en sociaal zekerheidsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Voorink Advocaten te Zutphen de vaste partner van BMN en een vertrouwd adviseur voor vele leden. Mr. R.J. Voorink kent de sector, de kantoren en de problematieken en heeft een grote expertise opgebouwd die ten goede komt aan de leden.

Telefonisch spreekuur

Voor incidenteel telefonisch eenmalig advies over zaken van niet-complexe aard kunnen leden gebruik maken van het wekelijks spreekuur bij de bondsadvocaat. Bondsadvocaat Mr. R.J. Voorink is elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur, telefonisch bereikbaar onder tel. 0575-545455.

Salarisadvies 2019

bmn-logo logo-uov

 

Oudewater, 26 november 2018

Geachte werkgever en werknemer,

Als wij het Financieel Dagblad van 18 september 2018 mogen geloven (en waarom niet) dan gaat de grootste vakbond FNV het komende cao seizoen in met een fors aangescherpte looneis. FNV verlangt voor het komende jaar 5% loonsverhoging als inzet bij de cao onderhandelingen met de werkgevers. Dat is anderhalf procentpunt hoger dan de 3,5% die de FNV dit jaar verlangt. Bij de cao’s die tot 18 september jongstleden zijn gesloten ligt de loonstijging gemiddeld op 2,28%  bleek uit een eerder overzicht van de werkgeversvereniging AWVN.

Eind oktober hebben wij als vakbondsbestuur overlegd met ons kader; dit kader ziet en hoort  wat er in het centrum en in de uithoeken van ons land op de notariskantoren speelt.

In dat overleg heeft ons kader een aantal signalen afgegeven. Er is nagedacht over de loonsverhoging die voor het komend jaar gevraagd kan worden, er is gesproken over de economische groei die zich vertaalt in meer werk en een hoge werkdruk terwijl als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt het aantrekken van extra (gekwalificeerd) personeel een lastige opgave blijkt. Dat de lonen achter blijven ten opzichte van de gebleken economische groei wordt als zorgelijk ervaren. De lasten stijgen harder dan de lonen. Het vorenstaande in acht nemend stellen wij, ook gehoord ons kader, voor 2019 een loonsverhoging voor van 3%, ingaande per 1 januari aanstaande.

Het is voor de werknemers in het notariaat van groot belang dat de vakkennis op peil blijft. Dat betekent permanente educatie voor iedereen. Wij vertrouwen er op dat werkgevers hierin hun verantwoordelijkheid nemen; veel werkgevers doen dat gelukkig ook. Onze vakbond biedt via diverse afdelingen ruime studiemogelijkheden tegen beperkte kosten. Daarnaast zijn de Stichting Opleiding voor Medewerkers in het Notariaat (SOMN), het Instituut voor na- en bijscholing van Notariële Medewerkers (INM), het FBN en (in mindere mate) de KNB op dit terrein actief. Maak er met elkaar gebruik van.

Dat wij u (opnieuw) op deze manier benaderen met ons salarisadvies voor het komende jaar heeft er uiteraard mee te maken dat het notariaat geen cao meer kent, omdat er nog steeds geen werkgeversvereniging is.
Normaliter overleggen werkgevers en werknemers over een eigentijdse cao doch zolang dit niet mogelijk blijkt laten wij op deze wijze van ons horen.

Wij als BMN zetten ons in voor een vakbekwame medewerker in het notariaat, daartoe rekenen wij ook het nemen van verantwoordelijkheid voor een adequate pensioenregeling voor de gehele beroepsgroep; dit doen wij door bestuurlijke deelname aan het sociaal partner overleg waarin wij met de overige betrokkenen (notarissen en kandidaat-notarissen) tot sluitende afspraken komen.

Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers zijn gebaat bij een gezonde vakvereniging; samen sterk!

Met vriendelijke groet,

M.J. van der Werf, bondsvoorzitter
L. Bosselaar, algemeen secretaris

Word lid

Word lid voor slechts € 100,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 59,00 per jaar.

Word lid