Zuid-West

De afdeling Zuid-West vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Op deze informatiepagina vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen.

_________________________________

Uitnodiging vergadering 27 november 2018 om 19:30
Koetshuis Anneville, Annevillelaan 101 te 4858 RA Ulvenhout

Beste collega,

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een door het bestuur van de Afdeling Zuid-West (voorheen de afdelingen Middelburg en West-Brabant) van de Bond van Medewerkers in het Notariaat georganiseerde ledenvergadering.

Agenda:
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vorige vergaderingen de dato 29 mei 2018 te Goes.
Deze notulen zijn te raadplegen via: www.bmnvakbond.nl/afdelingen/zuid-west.
3. Ingekomen stukken.
4. Jubilarissen
In verband met 25-jarig lidmaatschap:
– 3 jubilarissen
In verband met 40-jarig lidmaatschap:
– 4 jubilarissen
In verband met 50-jarig lidmaatschap:
– 2 jubilarissen
5. Mededelingen Hoofdbestuur.
6. Wat verder ter tafel komt.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

De drankjes tijdens deze vergadering zijn ook deze keer weer voor rekening van het bestuur van de Afdeling Zuid-West. Wij als bestuur hopen dat wij deze keer weer veel collega’s mogen verwelkomen in het bijzonder de genoemde jubilarissen!

Graag tot ziens op dinsdag 27 november 2018 om 19.30 uur in Ulvenhout!

Met collegiale groet van het bestuur
van de Afdeling Zuid-West
H.M.E. van der Weele, voorzitter

_________________________________

Notulen van de vergadering van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling Zuidwest, gehouden op dinsdag 29 mei 2018 in Hotel Terminus te Goes. 
Aanwezigen: het bestuur: x-aantal personen Afwezig met schriftelijke kennisgeving: –

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Presentatie door de voorzitter van Pensioenfonds Notariaat
Toon praat ons bij over de ontwikkelingen van de laatste jaren, met name de fusie tussen het Pensioenfonds voor de Medewerkers in het Notariaat (SBMN) en Notarieel Pensioenfonds (van de notarissen en kandidaat-notarissen) (SNPF). Toegelicht met sheets laat hij zien hoeveel deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden er zijn, wat het belegd vermogen is, hoe dat vermogen belegd wordt, hoe het staat met de dekkingsgraad van het pensioenfonds en dat het pensioenfonds uitvoerder is van een aspect van de arbeidsvoorwaarden en dat de pensioenregeling en wijzigingen daarop (risicohouding en hoogte van de pensioenpremie) in het sociaal partneroverleg worden afgesproken tussen een afvaardiging van de KNB en van de vakbond SBMN. Er is ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen en na ca anderhalf uur rond Toon zijn lezing af. We bedanken hem en de directeur van het bestuursbureau voor hun komst naar Goes en de gehouden presentatie.
Na de presentatie vertrekken de meeste aanwezigen en worden de volgende agendapunten nog behandeld door het bestuur en de afgevaardigde van het hoofdbestuur.

Notulen vergadering van 11 mei 2017 Vlissingen en 20 november 2017 Ulvenhout.
De notulen van de vergadering van beide vergaderingen worden goedgekeurd. De notulen zijn te lezen op de site van de Bond van medewerkers in het Notariaat, www.bmnvakbond.nl, onder afdelingsnieuws/Zuid-West.

Ingekomen stukken
Er zijn geen bijzondere ingekomen stukken. De reguliere betreffen de uitnodigingen voor de vergaderingen die het hoofdbestuur in voor- en najaar belegd.

Bespreking beschrijvingsbrief AV te houden op 9 juni 2018 in het WestCord Hotel te Delft
Op de agenda van de AV staat de (her)verkiezing leden hoofdbestuur. enzovoorts en in verband met het aftreden van enzovoorts de invulling van een vacature. Enzovoorts hebben zich verkiesbaar gesteld, waarbij x heeft aangegeven dat dit voor een laatste keer zal zijn. Het hoofdbestuur heeft mevr. x bereid gevonden de vacature op te vullen. De vergadering besluit de herbenoeming en benoeming te steunen.

Aanwijzing afgevaardigde van de afdeling voor AV
X zal als afgevaardigde en x als bezoeker naar de AV gaan.

Mededelingen van het hoofdbestuur
X geeft toelichting op de bemanning van het hoofdbestuur, wie doet wat.
X kan namens de afdelingen de convocaties voor de vergaderingen versturen. In het verleden deed de medewerkster van het SOMN dat, maar zij is minder uren gaan werken en het versturen van convocaties hoort niet tot haar primaire taak. X. gaat de website beheren. Gebleken is dat het plaatsen van notulen op de site wel eenvoudig te doen is, maar dat de structuur van de website problemen geeft als het gaat om het samenvoegen van afdelingen en het up-to-date houden van de bestuursleden van de diverse afdelingen. Het heeft de aandacht van het bestuur.

Wat verder ter tafel komt
Ton brengt als punt in het salaris advies dat de bond – na consultatie van de afdelingen – in januari stuurt naar alle notariskantoren. Ton constateert dat hetgeen de afdelingen als advies aan het bestuur meegeven niet terug te vinden is in de brief die het bestuur aan de notariskantoren stuurt. Hij vindt dat het bestuur in ieder geval voordat zij die brief uit doet gaan, deze eerst nog aan de afdelingen stuurt, zodat deze daar nog inhoudelijk op kunnen reageren. Dit onderwerp kan nu niet meer meegenomen worden voor de AV (agendapunten voor die vergadering dienen voor 1 januari ingediend te zijn aan het bestuur. Ook zou hij het wenselijk vinden als de najaarsvergadering eind oktober gehouden zou worden i.p.v. medio november. De eerstvolgende contactvergadering wordt gehouden op 26 oktober 2018!

In het najaar zal de afdeling Zuidwest in West-Brabant de vergadering houden. X zal contact opnemen met X en via haar nagaan of het mogelijk is om weer te vergaderen in het Koetshuis Anneville aan de Annevillelaan 101 te Ulvenhout. Ook zal X uitzoeken of we bijv. iemand van het kadaster uit kunnen nodigen voor het houden van een lezing. Ook zou evt. iemand van de belastingdienst over het CDR of iemand van de rechtbank iets kunnen vertellen over het werk aan die zijde. Wat gebeurt er met de via het CDR aangeleverde akten, hoe werkt de rechtbank inzake verzoekschriften inzake veilingen, beneficiaire aanvaardingen van nalatenschappen etc.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van dit agendapunt.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 18.15 uur.

Getekend te @ op mei 2019 enzovoorts

Samenstelling bestuur/Verkiezing voorzitter/behandeling rooster van aftreden.
Het bestuur ziet er als volgt uit. enzovoorts

_________________________________

Contact

Voorzitter
Mevrouw H. (Henny) M.E. van der Weele
Vondelingplein 1
4384 DM Vlissingen

Secretaris
Mevrouw A. (Annette) H. van der Horst-Poelman
Binnenhof 43
4371 TD Koudekerke.
E-mail : zuidwest@bmnvakbond.nl

Actueel Nieuws