Midden-Nederland

De afdeling Midden Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Hieronder vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen. Aansluitend op de contactgegevens vindt u de notulen van de door de afdeling laatst gehouden vergadering op 30 mei 2018.

De afdeling Midden-Nederland houdt een vergadering met lezing op woensdag 17 oktober a.s. aanvang 19.45 uur op het kantoor van Van Putten Van Apeldoorn notarissen te Ede.

Mevrouw mr E. van den Brink- Baggerman, notaris te Ede zal een lezing verzorgen over: HET LEVENSTESTAMENT IN DE PRAKTIJK.

____________________

Contact

Voorzitter
De heer P.J. (Jan) Vellinga
Margrietlaan 6 a
6713 PM Ede

Secretaris
Mevrouw M. (Marion) ten Heuw-Hof
Van Hoffenlaan 21
6721 XC Bennekom
E-mail: middennederland@bmnvakbond.nl

Penningmeester
Mevrouw M. (Ria) Schlebaum-van Duinkerken
Lamoen 4
3763 ZS Soest
Bankgegevens: NL66RABO0395127688

Organisatie educatie
Mevrouw M.F. (Riet) Bunt
Oude Singel 56A
3421 EG Oudewater
E-mail: rietbunt@bmnvakbond.nl

Lid
Mevrouw A. (Aafke) van Kraanen-de Weerd
Homoet 75
3905 WN Veenendaal
_____________________________________

NOTULEN van de vergadering van de BMN, afdeling Midden Nederland d.d. 30 mei 2018 gehouden ten kantore van Van Putten Van Apeldoorn, notarissen te Ede.

Aanwezig: 15 personen, waaronder 2 personen verantwoordelijk voor de lezing en 2 hoofdbestuurders.

1). De voorzitter van de afdeling opent de vergadering en heet iedereen welkom en waardeert het dat iedereen ondanks het zeer warme weer aanwezig is.

Een speciaal welkom aan de werknemersvoorzitter en een vertegenwoordiger van het Bestuursbureau van de Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN), die een lezing zullen verzorgen. De afdelingsvoorzitter geeft hen dan ook graag het woord.

2). Onderwerp: uw pensioen en uw pensioenfonds.

Sinds 1 maart 2018 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) en de Stichting Bond van Medewerkers in het Notariaat, maar de eerste stap werd al gezet in 2013.

Het doel van de fusie is: pensioenbestendig te zijn en het meest logisch is dan: één pensioenfonds te vormen. Dit lijkt makkelijker dan het is, want er waren 3 pensioenreglementen, maar in het eerste jaar zijn er al veel regels geharmoniseerd.

Hoe zijn we als medewerkers/gepensioneerden vertegenwoordigd:

In het bestuur (totaal 8 leden) met 2 leden op voordracht van de BMN, in het verantwoordingsorgaan met 4 leden die door de werkzame deelnemers gekozen werden.

Het bestuur legt verantwoording af een het Verantwoordingsorgaan alsmede aan de toezichthouders.

Het Pensioenreglement per 1 januari 2018.

Op de website van het fonds staan animaties die interessant zijn bij diverse situaties, zoals scheiding of arbeidsongeschiktheid. Ook interessant is de keuzemogelijkheid met betrekking

tot uitkering van het pensioen bij de pensioenleeftijd, volgens het besluit van de sociale partners blijft dit 67 jaar of de AOW leeftijd.

Ook het uitruilen van het partnerpensioen komt ter sprake.

Wat gebeurt er met ons pensioengeld en hoe is de verhouding tussen inleg en rendement.

De sociale partners bepalen het risico van het fonds.

Het meeste rendement kun je maken met aandelen, maar dat brengt ook risico’s mee.

Een matching portefeuille dekt het risico af; deze bestaat uit 44% staatsobligaties en 6% hypotheken; de returnportefeuille (extra rendement) heeft 33% aandelen en 12% bedrijfsobligaties.

De afgelopen 5 jaar heeft het voorzichtige beleid wel zijn rendement opgeleverd (wij zitten niet onder het rendement van bijv. het ABP).

Hoe staan we ervoor:

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter; het geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de (toekomstige) pensioenuitkering(en). Is de dekkingsgraad 100% dan is er dus voor elke Euro aan pensioenverplichting ook € 1,- in kas. Het pensioenfonds zit nu boven de verplichte 104%. Indexeren kan als de dekkingsgraad 114,3% is.

Boven de 114% mag men misschien gaan indexeren (alleen inflatie); echt indexeren mag boven de 127%. Een lage rente en een hogere levensverwachting spelen mee bij een lage dekkingsraad.

Actuele ontwikkelingen:

 • Er is aandacht voor het risico dat we nemen met onze beleggingen.
 • Bij het sociale partneroverleg gaat men kijken of het risico wat genomen wordt hoger kan, waardoor er mogelijk geïndexeerd kan worden, maar ook bestaat er het risico dat er minder resultaat komt.
 • Aanpassing van het pensioenreglement verloopt moeilijk omdat de 3 thans geldende pensioenregelingen uniform moeten worden.

Het nieuwe pensioenstelsel houdt in dat er geen individuele pensioenpotjes komen. Solidariteit en collectiviteit blijven gehandhaafd, maar het pensioen wordt niet gegarandeerd.

Doelen voor de toekomst:

 • voor alles waar er eerst 2 instanties/personen ( vermogensbeheer, actuaris enz.) voor nodig waren is er nu maar 1 instantie/persoon nodig; houdt in een besparing van 2,3 miljoen euro;
 • nog meer efficiëntie, waardoor er besparingen mogelijk zijn, zoals zoveel mogelijk informatie per e-mail delen i.p.v. per post;
 • de kosten per deelnemer terugbrengen, bijvoorbeeld door aansluiting zoeken bij pensioenfondsen van deurwaarders, advocaten enz.;
 • aansluiten bij of samenwerken met andere pensioenfondsen.

MEER WETEN: www.pensioenfondsnotariaat .nl.

We werden in een uur bijgepraat over ons pensioen en de heren die de lezing verzorgden werden door de voorzitter bedankt; de vergadering werd na een korte pauze vervolgd.

3). De notulen

De notulen van de vergadering d.d. 21 november 2017 werden vastgesteld, met dank aan de afdelingssecretaresse.

4). Ingekomen stukken/uitgegane post:

Ingekomen is de informatie over de Algemene Vergadering (zie punt 7). Er was geen uitgaande post.

5). Datum/onderwerpen voor de volgende vergaderingen/cursus.

De lezing “het levenstestament in de praktijk” in de vergadering van 27 oktober a.s. zal worden gehouden door mevr. mr. E. van den Brink-Baggerman, notaris te Ede.

In die vergadering zullen de data/onderwerpen voor de vergadering van 2019 worden vastgesteld. De door de afdeling georganiseerde cursus kwam, volgens de cursuscoördinator, wat moeilijk op gang, maar de laatste cursusdag was vol. Mogelijk moeten we uitzien naar een grotere locatie.

6&7) Mededelingen, actuele zaken hoofdbestuur, beschrijvingsbrief en afvaardiging AV 2018.

De bondsvoorzitter krijgt het woord:

 • de uitslag van de enquête in het laatste bondsblad is nog niet bekend.
 • een van de hoofdbestuursleden zal het bestuur verlaten in verband met studie; er is al opvolging voor.
 • de Algemene Vergadering is op 9 juni a.s. in Delft;
 • het loonvoorstel van 2% bleek redelijk; een verhoging van 1,5% is het meeste genoemd. Nog steeds zit men te wachten op gekwalificeerd medewerkers. Daardoor is er een groei van het aantal aanmeldingen voor o.a. de opleiding Notarieel Secretaresse;
 • er komen steeds meer aanvragen voor p.e.-punten;
 • de afdelingen Groningen, Friesland en Assen, alsmede West-Brabant en Zeeland zijn per 1 januari zijn gefuseerd. Ook Limburg en Brabant overwegen dit;
 • Er zijn nu 9 afdelingen, maar de vraag is of er door de fusie meer leden naar de vergaderingen komen;
 • In 2017 waren er weinig geschillen. Nu zijn er tot verbazing meer problemen, maar veel kunnen door de HB-leden worden opgelost;
 • er komen voor de afdelingsbestuurders e-mailadressen beschikbaar bij (naam)@bmnvakbond om zodoende privé af te schermen.;
 • er wordt door het HB veel aandacht besteed aan de nieuwe wet AVG;
 • de contacten met De Unie lopen goed; er zijn voor de leden interessante voordelen te behalen. Via de website van De Unie zijn de aanbiedingen te zien;
 • zzp-‘ers kunnen zich niet bij het pensioenfonds aansluiten omdat de werkgevers hen niet aanmelden. Kan mogelijk tot problemen leiden in de toekomst;
 • de financiën laten sinds jaren weer een positief saldo zien. Er is behoorlijk gewerkt aan beperking van de kosten;
 • de penningmeester zal de afdeling Midden Nederland vertegenwoordigen bij de AV 2018;

8). Praktijkgevallen:

Vraag: klopt het dat je nog steeds een geregistreerd partnerschap moet ontbinden voordat je gaat trouwen?

Antwoord: ja. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat je dat bij de ondertrouw te horen krijgt van de ambtenaar.

Vraag: heeft iemand er ervaring mee hoe te handelen als een eigenaar niet bekend is (gaat om 12 percelen, waarbij de laatst bekende aankomsttitel dateert uit 1895 en de toenmalige koper “Jan Janssen” heet, zonder geboortedatum en verdere informatie).

Antwoord/mogelijke oplossingen:

1; verklaring dat de eigenaar niet te traceren is, waardoor de eigendom toevalt aan de Staat;

2) verjaringsverklaring bij het kadaster in laten schrijven; deze komt dan in het 4D register. Vervolgens ga je het kadaster dagvaarden; deze moet de verklaringen inschrijven waardoor (in dit geval) het waterschap eigenaar wordt.

9) Kascontrole.

2 leden hebben de boekhouding gecontroleerd en  akkoord bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.

10. De voorzitter sluit de vergadering en is er nog de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Voorzitter Jan Vellinga

Actueel Nieuws

15 januari 2018

Cursussen afdeling Midden Nederland

AANKONDIGING De afdeling Midden Nederland van de BMN organiseert ten behoeve van haar leden een aantal cursussen. Voor elk van deze cursussen zijn 2 pe-punten aangevraagd en toegekend. Bent u benieuwd naar de aanstaande cursussen? […]