Midden-Nederland

De afdeling Midden Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Hieronder vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen. Aansluitend op de contactgegevens vindt u de notulen van de door de afdeling laatst gehouden vergadering op 30 mei 2018.

De afdeling Midden Nederland zal ten behoeve van haar leden een aantal
cursussen organiseren.
Voor elk van deze cursussen zijn 2 pe-punten aangevraagd en toegekend.
De cursussen zullen worden gehouden op:

> woensdag 27 maart 2019:
de cursus zal worden verzorgd door de heer mr W. van Heuvel met als titel
Jurisprudentie registergoederen“.

> woensdag 19 juni 2019:
de cursus zal worden verzorgd door de heer prof mr dr B.M.E.M. Schols en heeft als titel: “boedelafwikkeling, civiel en fiscaal“.

> donderdag 19 september 2019:
de cursus zal worden verzorgd door de heer mr Bart de Vries en heeft als titel: “actualiteiten btw en overdrachtsbelasting“.

> donderdag 14 november 2019:
de cursus zal worden verzorgd door de heer mr dr J.W.A. Rheinfeld en heeft als titel: “actualiteiten vastgoed, civiel en fiscaal”.
De aanvangstijd voor iedere cursus is 15:00 uur en eindigt om 17:30 uur

De kosten voor het totale pakket bedragen € 395,00 (btw is niet verschuldigd)

Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor een enkel onderwerp,
de kosten bedragen dan € 345,00 (ook dan is er geen btw verschuldigd)

De cursus wordt gehouden in het Oud-Katholiek zalencentrum aan
de Koningin Wilhelminalaan 3-5, 3818 HN Amersfoort.

Stelt u er prijs op om alle ontwikkelingen op uw vakgebied te volgen, schrijft u zich dan in voor het complete pakket!

De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst en vol is vol!

Het bestuur behoudt zich het recht voor om de cursus bij opgave van minder dan 15 personen niet te laten doorgaan.

Aanmelden kan door het inschrijfformulier te mailen aan: riet@buntmediation.nl

inschrijfformulier

____________________

Contact

Voorzitter
De heer P.J. (Jan) Vellinga
Margrietlaan 6 a
6713 PM Ede

Secretaris
Mevrouw M. (Marion) ten Heuw-Hof
Van Hoffenlaan 21
6721 XC Bennekom
E-mail: middennederland@bmnvakbond.nl

Penningmeester
Mevrouw M. (Ria) Schlebaum-van Duinkerken
Lamoen 4
3763 ZS Soest
Bankgegevens: NL66RABO0395127688

Organisatie educatie
Mevrouw M.F. (Riet) Bunt
Oude Singel 56A
3421 EG Oudewater
E-mail: rietbunt@bmnvakbond.nl

Lid
Mevrouw A. (Aafke) van Kraanen-de Weerd
Homoet 75
3905 WN Veenendaal
_____________________________________

VERSLAG VERGADERING AFDELING MIDDEN-NEDERLAND
Datum: 17 oktober 2018

Aanwezig: 7 leden

Locatie: Van Putten Van Apeldoorn notarissen, Stationsweg 36 te Ede

Opening

Onze voorzitter, Jan Vellinga, heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.

Lezing

Het was de bedoeling dat mevrouw mr. E. (Liesbeth) van den Brink-Baggerman, notaris te Ede, een lezing zou verzorgen over ‘Het levenstestament in de praktijk’. Gezien de geringe opkomst (7 personen waarvan 5 leden van het afdelingsbestuur) gaat haar lezing niet door. Marion ten Heuw, notarisklerk familierecht in Ede en secretaris van het afdelingsbestuur heeft een en ander over dit onderwerp voorbereid en heeft de lezing verzorgd.  Daarbij is onder meer aan de orde gekomen:

– Waarom is het verstandig om een levenstestament op te stellen?

– Wat is het alternatief?

– Wat kan in een levenstestament geregeld worden?

– Wanneer treedt een levenstestament in werking?

– Wie mag er handelen?

– Rekening en verantwoording door de gevolmachtigde

– Wanneer eindigt een levenstestament?

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vergadering van 30 mei 2018 worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist (Aafke van Kraanen).

Ingekomen stukken/uitgegane post

Uitgegane post:

–        een speciale uitnodiging voor deze vergadering aan alle jubilarissen van dit jaar;

Ingekomen post:

–        een uitnodiging van het hoofdbestuur aan het afdelingsbestuur voor het kaderoverleg van 26 oktober a.s. in Culemborg.

Aankondiging cursuscyclus verzorgd door Afdeling Midden-Nederland / data vergaderingen 2019

Evenals in 2018 zal het afdelingsbestuur ook in 2019 een cursuscyclus organiseren. Riet Bunt zal vanuit het bestuur een en ander voorbereiden en coördineren. Over de cursusdata en docenten zal te zijner tijd nadere informatie volgen.

De afdelingsvergaderingen voor 2019 worden gepland op:

–        maandag 6 mei 2019;

–        maandag 14 oktober 2019.

De vergaderingen worden gehouden ten kantore van Van Putten Van Apeldoorn notarissen, Stationsweg 36 te Ede. Aanvang 19.45 uur.

Mededelingen, actuele zaken hoofdbestuur

Riet Bunt heeft namens het hoofdbestuur enkele mededelingen.

Ze geeft aan dat het lastig is om geschikte kandidaten uit het notariaat te vinden die zitting kunnen nemen in het bestuur van het pensioenfonds. Dit heeft de aandacht van het hoofdbestuur.

Riet wijst de aanwezigen op het SOMN Symposium van 9 november a.s. De uitnodiging zal binnenkort worden verzonden.

 

Salarisadviesbrief 2019

In het komende kaderoverleg zal het hoofdbestuur met de afdelingsbesturen onder meer de inhoud gaan bespreken van de salarisadviesbrief 2019. Ieder van de aanwezigen geeft zijn/haar mening op dit punt. De door de aanwezigen genoemde percentages lopen uit een. Besloten wordt om aan de afgevaardigde van onze afdeling naar het kaderoverleg mee te geven dat de afdeling graag zou zien dat er om een loonsverhoging van 4% wordt gevraagd.

Onder andere worden als argumenten gegeven:

– de hoge werkdruk

– de economische groei

– de komende lage btw-verhoging van 6% naar 9% (per 1 januari 2019)

– het besluit van het kabinet voor een lastenverlichting voor het bedrijfsleven (als gevolg van het afzien van afschaffing van de dividendbelasting)

Marion ten Heuw zal de afdeling bij het kaderoverleg vertegenwoordigen. Riet Bunt is in haar hoedanigheid van hoofdbestuurslid ook bij dit kaderoverleg aanwezig.

Praktijkgevallen/Rondvraag

Er worden twee praktijkgevallen besproken in het kader van de overdrachtsbelasting:

Vereniging van Eigenaars

Bij de eerste casus rijst de vraag over welk bedrag overdrachtsbelasting afgedragen dient te worden als er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met een negatief reservefonds of ingeval van er een positief reservefonds is, maar de VvE een schuld wegens geldlening heeft. Jan Vellinga biedt aan om hierover navraag te doen binnen zijn kantoor.

Juridische eigendom

De tweede casus vertelde over een toedeling van de juridische eigendom tussen kinderen (na verkrijging van de economische eigendom van de ouders en het overlijden van de ouders), waarbij er sprake van is dat vlak voor de toedeling de woning (inclusief de fundamenten) zijn gesloopt en er dus geen sprake meer was van een woning in de zin van de overdrachtsbelasting (tegen 2% overdrachtsbelasting). Het advies aan cliënten is gegeven om met de overdracht te wachten tot de nieuwbouw van de woning is gestart.

Voordelen lidmaatschap bond

Er wordt nogmaals gewezen op de voordelen van het lidmaatschap van de bond voor onder meer korting op de premie van zorgverzekering.

Aftreden bestuursleden afdeling

Zowel Aafke van Kraanen (algemeen bestuurslid van de afdeling) als Marion ten Heuw (afdelingssecretaris) geven te kennen dat zij hun taak als bestuurslid willen gaan neerleggen. Er zal dus naar opvolgers moeten worden gezocht. De twee aanwezige leden bij de vergadering (buiten het afdelingsbestuur om) geven aan niet beschikbaar te zijn voor een functie in het afdelingsbestuur. Aafke is bij oprichting van de afdeling Oost-Veluwe op 11 april 1994 als bestuurslid aangetreden en heeft daar de functie van penningmeester gehad. Met de fusie van de afdelingen Oost-Veluwe en Utrecht is zij per 1 juli 2016 algemeen bestuurslid van onze afdeling geworden. Per 11 april 2019 zal zij dus 25 jaar bestuurslid zijn. Dat vindt zij dat een mooie gelegenheid om te stoppen. Marion is op 9 oktober 2006 bestuurslid geworden van de Afdeling Oost-Veluwe en heeft sindsdien (ook na de fusie per 1 juli 2016 van de beide afdelingen) het secretariaat van de afdeling bemand.  Marion geeft aan dat zij uiterlijk tot 1 juli 2019 zal aanblijven als afdelingssecretaris. Dan is zij ruim 12,5 jaar bestuurslid geweest.

Jubilaris

Eén van de 8 jubilarissen van dit jaar is mevrouw Ingrid Louis. Zij is een trouwe bezoekster van de afdelingsvergaderingen. Tijdens deze vergadering staan wij stil bij haar 25-jarig lidmaatschap van de bond. Vanaf 1988 tot en met 1992 is zij ook nog buitengewoon lid geweest. De jubilaris vertelt ons over haar loopbaan binnen het notariaat. Uit handen van de secretaris ontvangt zij vervolgens een bondspeldjes tezamen met een bos bloemen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter Jan Vellinga

Actueel Nieuws

16 april 2019

Vergadering afd Noord-Nederland 6 mei 19:30 Zuidlaren

U I T N O D I G I N G tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN, te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van […]
9 april 2019

Afdeling Zuidoost Nederland vergadert dinsdag 14 mei a.s. – met lezing

Uden,  7 april 2019       Afdeling Zuidoost Nederland Secretariaat:  Hoogstraat 2 5406 TH Uden tel. privé: 0413-344545 tel. werk: 0413-249910 email: info@kikis.nl         Geachte Collega,     Namens het bestuur […]
9 april 2019

Uitnodiging vergadering afd Zuid-West donderdag 2 mei 16:00 uur

De afdeling Zuid-West houdt donderdag 2 mei aanstaande om 16:00 uur een vergadering met daarbij een lezing door Sanne van der Meulen, sector bestuurder bij CNV over arbeidsvoorwaardenbeleid. uitnodiging-vergadering-2-mei