Midden-Nederland

De afdeling Midden Nederland vergadert meerdere keren per jaar. Regelmatig wordt er ook een lezing georganiseerd, waarmee PE-studiepunten verkregen kunnen worden. De leden van de afdeling ontvangen voor iedere vergadering een uitnodiging. Hieronder vindt u verder contactgegevens, afdelingsnieuws en toekomstige evenementen. Aansluitend op de contactgegevens vindt u de notulen van de door de afdeling laatst gehouden vergadering op 6 mei 2019.

De afdeling Midden Nederland zal ten behoeve van haar leden een aantal
cursussen organiseren. Voor elk van deze cursussen zijn 2 pe-punten aangevraagd en toegekend. De cursussen zullen worden gehouden op:

> donderdag 14 november 2019:
de cursus zal worden verzorgd door de heer mr dr J.W.A. Rheinfeld en heeft als titel: “actualiteiten vastgoed, civiel en fiscaal”.
De aanvangstijd voor iedere cursus is 15:00 uur en eindigt om 17:30 uur

De kosten voor het totale pakket bedragen € 395,00 (btw is niet verschuldigd)

Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor een enkel onderwerp,
de kosten bedragen dan € 145,00 (ook dan is er geen btw verschuldigd)

De cursus wordt gehouden in het Oud-Katholiek zalencentrum aan
de Koningin Wilhelminalaan 3-5, 3818 HN Amersfoort.

Stelt u er prijs op om alle ontwikkelingen op uw vakgebied te volgen, schrijft u zich dan in voor het complete pakket!

De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst en vol is vol!

Het bestuur behoudt zich het recht voor om de cursus bij opgave van minder dan 15 personen niet te laten doorgaan.

Aanmelden kan door het inschrijfformulier te mailen aan: riet@buntmediation.nl

inschrijfformulier

____________________

Contact

Voorzitter
De heer P.J. (Jan) Vellinga
Margrietlaan 6 a
6713 PM Ede

Secretaris
Vacature
E-mail: middennederland@bmnvakbond.nl

Penningmeester
Mevrouw M. (Ria) Schlebaum-van Duinkerken
Lamoen 4
3763 ZS Soest
Bankgegevens: NL66RABO0395127688

Organisatie educatie
Mevrouw M.F. (Riet) Bunt
Oude Singel 56A
3421 EG Oudewater
E-mail: rietbunt@bmnvakbond.nl

_____________________________________

VERSLAG VERGADERING AFDELING MIDDEN-NEDERLAND
Datum: 6 mei 2019

Aanwezig: 11 leden + 1 hoofdbestuurslid
Locatie: Van Putten Van Apeldoorn notarissen, Stationsweg 36 te Ede

Opening

Onze voorzitter, Jan Vellinga, heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.
Een speciaal welkom voor hoofdbestuurslid Bertus Hoekstra, die vanwege afwezigheid van Riet, het hoofdbestuur vanavond vertegenwoordigt en de moeite heeft genomen om vanuit Drachten naar Ede af te reizen.

Lezing door mr. D.G. Hoek
Ook een hartelijk welkom voor onze spreker van vanavond, mr. Derk G. Hoek. Derk is oud-notaris te Wageningen en op dit moment waarnemend notaris in Ede, verbonden aan VPVA notarissen.

Nadat Derk in het kort iets heeft verteld over zijn notariële loopbaan, start hij zijn lezing over de ethische aspecten van de Wet op het Notarisambt. Hij neemt de aanwezigen mee langs enkele aspecten uit de dagelijkse praktijk. Onder andere stipt hij aan de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van de notaris (denk aan inschrijven van akten in de Openbare Registers van het Kadaster en in het huwelijksgoederenregister, het verstrekken van informatie over transacties op de derdengeldenrekening en bijvoorbeeld aan een opsporingsambtenaar in het kader van een bevoegdheid op grond van het Wetboek van Strafvordering).

Ook stipt hij de discussie aan over al dan niet het gelijktijdig passeren van testamenten van partners. In basis vindt hij het verdedigbaar om wel gelijktijdig te passeren, tenzij er signalen zijn waarvoor een uitzondering moet worden gemaakt. Hij noemt als voorbeeld als één van de partners geheel alleen het woord voert. Ook stelt hij het doornemen van financiële afrekeningen bij een levering aan de orde. In hoeverre doe je dat waar alle partijen bij aanwezig zijn en in hoeverre moet je ieder van partijen daarvoor apart nemen? Verder pleit hij er voor om bij cliënten die de Nederlandse taal niet beheersen, alleen te werken met een tolk die de moedertaal van de cliënt spreekt. Ook stelt hij het doornemen van financiële afrekeningen bij een levering aan de orde. In hoeverre doe je dat waar alle partijen bij aanwezig zijn en in hoeverre moet je ieder van partijen daarvoor apart nemen?
Bij legalisaties heeft Derk als beleid dat hij alleen legaliseert op een document waarvan hij zelf de taal dus voldoende beheerst dat hij kan herleiden wat er staat; anders vraagt hij altijd eerst om een vertaling.

Tot slot legt hij de aanwezigen een aantal casussen voor:

  1. hoe om te gaan met een verzoek van een bekende van een medewerker van een notariskantoor om inzage in het BRP te nemen op een BN-er;
  2. mag je een testament van een bekende crimineel passeren?;
  3. hoe om te gaan met het niet willen bespreken/passeren van een samenlevingsovereenkomst door een kandidaat-notaris vanwege zijn geloofsovertuiging;
  4. wat doe je als een cliënt direct na het passeren van zijn testament vertelt dat hij die avond zich zelf van het leven wil gaan beroven?
  5. hoe om te gaan met bepaalde wetenschap die je als notaris hebt van een onroerende zaak die nadelige gevolgen heeft voor een koper (denk aan een verzoek tot wijziging bestemmingsplan dat in voorbereiding is) of als je weet dat de verkoper informatie achter houdt?

Derk geeft enkele suggesties hoe in die bepaalde situatie gehandeld zou kunnen worden, waarover levende gedachtewisseling ontstond. Nadat er geen vragen meer zijn wordt dit agendapunt afgesloten, onder dankzegging door de voorzitter aan Derk voor het verzorgen van deze interessante lezing.

Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 17 oktober 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken/uitgegane post

Uitgegane post: geen bijzonderheden

Ingekomen post: beschrijvingsbrief, die bij een volgend agendapunt behandeld zal worden.

Datum/onderwerpen voor volgende vergaderingen

De volgende afdelingsvergadering staat gepland voor maandag 14 oktober 2019.

De vergadering wordt gehouden ten kantore van Van Putten Van Apeldoorn notarissen, Stationsweg 36 te Ede. Aanvang 19.45 uur. Naar een spreker zal worden gezocht. De vergadering wordt uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen.

Mededelingen, actuele zaken hoofdbestuur
Bertus Hoekstra heeft namens het hoofdbestuur enkele mededelingen.

Pensioen
Bertus kondigt aan dat er een enquête zal worden gehouden onder de deelnemers van het Pensioenfonds over maatschappelijk verantwoord beleggen. De mening van zowel de actieve leden als gepensioneerden vinden ze belangrijk. Het Sociaal Partner Overleg en het bestuur van het Pensioenfonds zijn bezig hun toekomstvisie vast te stellen. Kies je voor groene beleggingen die wat minder rendabel zijn of juist voor beleggingen die een hoger rendement hebben zodat je wellicht kunt gaan indexeren?

Bertus is tevreden over de dekkingsgraad op dit moment. Er is op dit moment geen korting aan de orde, zoals wel bij andere pensioenfondsen speelt. De hoogte van de rente speelt daarbij voor een groot deel mee. Verdere mededelingen zullen volgen via De Notarisklerk of desgewenst per e-mail.

Rechtsbijstand
Het aantal geschillen loopt gelukkig terug. De geschillen worden met name door de HB-leden zelf behandeld. Waar nodig wordt de bondsadvocaat ingeschakeld. Bertus moet helaas constateren dat de kwaliteit van arbeidsovereenkomst te wensen over laat. Ook moet hij met lede ogen de toename van langdurig zieken constateren. De hoge werkdruk speelt daarin een grote rol.

Beschrijvingsbrief en afvaardiging AV 2019
De voorzitter loopt op hoofdlijnen de beschrijvingsbrief door.  De afdeling verheugt zich dat uit ‘eigen’ gelederen mevrouw Tine van Gent-de Graaff uit Amersfoort zich als hoofdbestuurslid kandidaat heeft gesteld. Tine is ook aanwezig tijdens de vergadering en vertelt kort iets over zichzelf. Haar kandidaatstelling wordt van harte ondersteund door de vergadering.

Met de voorstellen van het hoofdbestuur om over te gaan tot verlaging van het maximaal aantal te vergoeden vergaderingen (van 6 naar 4) en de verhoging van de contributie (van € 100 naar € 105) wordt door de vergadering ingestemd. Er zijn geen vragen over het jaarslag, het financiële verslag en de begroting.  Aafke en Marion zullen samen de AV bezoeken (18 mei in Deventer). Marion zal de afdeling officieel vertegenwoordigen en namens de afdeling stem uitbrengen over de gedane voorstellen door het hoofdbestuur.

Afscheid
Zoals al eerder aangekondigd hebben Aafke van Kranen en Marion ten Heuw aangegeven als afdelingsbestuurders te gaan stoppen per 1 juli 2019. Zij ontvangen als dank en blijk van waardering voor hun inzet in de afgelopen jaren (Aafke ruim 25 jaar, waarvan de meeste jaren als penningmeester en Marion ruim 12,5 jaar als secretaris) ieder een bos bloemen. Het afdelingsbestuur zal nog apart afscheid nemen met een etentje.

Door dit vertrek ontstaan er twee vacatures binnen het afdelingsbestuur, namelijk de functie van lid en secretaris. De voorzitter vraagt of iemand van de aanwezigen één van deze taken op zich wil nemen. Helaas gaat niemand op dit verzoek in. Het afdelingsbestuur zal op zoek gaan naar vervanging.

Praktijkgevallen/Rondvraag
Er wordt navraag gedaan over de ervaringen met de PEP-verklaringen en de verklaring van herkomst gelden. De ervaringen worden uitgewisseld. Voor de meesten is het zoeken naar goede maar ook praktische werkwijze.

Kascontrole 2018
Twee leden zijn bereid om na afloop van de vergadering de kascontrole over 2018 te verrichten.

(opmerking notulist: de kascontrole is akkoord bevonden).

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter Jan Vellinga

Actueel Nieuws

7 februari 2020

Uitnodiging afdeling Noord-Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND U I T N O  D I G I N G tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN,  te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid […]
31 januari 2020

Cursusprogramma 2020 afdeling Midden Nederland

 CURSUSPROGRAMMA 2020 De afdeling Midden Nederland van de BMN zal ten behoeve van haar leden een aantal cursussen organiseren. Voor elk van deze cursussen zijn 2 pe-punten aangevraagd en geaccrediteerd door de SOMN. De cursussen […]
15 januari 2020

Vacatures Hilgen Netwerk Notarissen

Werken bij Hilgen Netwerk Notarissen Wij zijn op zoek naar energieke, accurate, collegiale en flexibele collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Leens, in de gemeente Het Hogeland. We zijn een plattelandskantoor waar alle notariële werkzaamheden […]