notariele-stichting-1gebouw-not-stichting

De Stichting tot bevordering der notariële wetenschap te Amsterdam organiseert
PAO – lezingen, waaraan ook notariële medewerkers kunnen deelnemen.

Donderdag 14 maart 2019 13:30-17:00 Mr. S.H. Heijning
De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening

Donderdag 21 maart 2019 13:30-17:00 Mr. dr. P.H. Quist en mr. V. van Kampen
Certificering

Donderdag 28 maart 2019 13:30-17:00 Mr. J.H.M. ter Haar
Vermogensrechtelijke bescherming van meerderjarigen

Dinsdag 2 april 2019 13:30-17:00 Mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Basiscursus WWFT

Donderdag 25 april 2019 13:30-17:00 Mr. dr. N. Fanoy
Geheimhoudingsplicht

Donderdag 16 mei 2019 13:30-17:00 Mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Verdiepingscursus WWFT / Wandelen met de WWFT

Donderdag 23 mei 2019 13:30-17:00 Dr. S.E. van der Waals
De Maatschap

Donderdag 6 juni 2019 13:30-17:00 Prof. mr. W.J.M. van Veen
Actualiteiten Ondernemingsrecht

Op 29 januari 2019 is de Europese huwelijksvermogensrechtverordening in werking getreden. Dus wijzigen de Nederlandse ipr-regels over het huwelijksvermogensrecht en partnerschapsvermogensrecht. Er is nu een stelsel van uniforme regels van internationaal privaatrecht in achttien lidstaten van de Europese Unie. Voor iedere rechtskeuze vanaf die dag in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden (ook voor bestaande huwelijken) gelden de nieuwe regels.
Sabine Heijning geeft hierover op 14 maart een cursus.

Toegevoegd aan ons cursusaanbod is de cursus Geheimhoudingsplicht. Docent is Nathalie Fanoy. Zij is in 2017 op dit onderwerp gepromoveerd. Aan de hand van regelgeving en jurisprudentie wordt ingegaan op het belang en de omvang/reikwijdte van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de notaris. Er worden praktische handvatten gegeven hoe om te gaan met het verschoningsrecht bij een strafrechtelijke doorzoeking of bestuursrechtelijk onderzoek. De cursus wordt gegeven op 25 april.

Voor de aangeboden lezingen, de kosten daarvan en het inschrijven voor deelname aan een of meer van die lezingen kunt u op de website van die stichting terecht via de volgende link: https://notarielestichting.nl/postacademisch-onderwijs/programma/

 

Eigen opleidingen met SOMN

De SOMN verzorgt de introductiecursus voor beginnende medewerkers en de cursus juridisch secretaresse. Ook overige opleidingen en cursussen worden door of via de SOMN aangeboden om medewerkers voldoende voor te bereiden en te ondersteunen in hun werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

De SOMN wordt bijgestaan door een team van docenten, cursuscoördinatoren en examinatoren waarmee frequent overleg plaatsvindt.

Het secretariaat van de SOMN is dagelijks bereikbaar onder 0348-56 37 00 en via: www.somnotariaat.nl

De BMN heeft afspraken met het Instituut voor bij- en nascholing van medewerkers in het notariaat (INM) waardoor leden met korting kunnen deelnemen aan door INM aangeboden cursussen.

Permanente educatie

De BMN hanteert een punten registratiesysteem dat een noodzakelijke impuls geeft aan de vakinhoudelijke kwaliteitszorg van het notariaat. Werkgevers steunen BMN daarin.

Jaarlijks stelt BMN in overleg met de betrokken organisaties het door de notariële medewerkers en register-notarisklerken verplicht te behalen aantal punten vast. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Puntenregistratie is gratis voor leden van BMN, , ongeacht bij welk opleidingsinstituut een cursus of seminar is gevolgd, voor zover de betreffende instelling studiepunten heeft aangevraagd. Voor niet-leden worden tegen vergoeding van de administratiekosten de studiepunten geregistreerd.
  • Eenmaal per jaar ontvangen cursusdeelnemers een overzicht van de door hen behaalde studiepunten.
  • Te allen tijde kunnen leden navraag doen wat betreft de door hen in de loop van het betreffende jaar bepaalde punten (zij het dat zij dit hun inlogcode ook zelfstandig kunnen checken via de website van SOMN).
  • Onderwijsinstellingen en andere cursusaanbieders dienen vooraf bij SOMN een aanvraag in te dienen voor het toekennen van punten aan de door hen te geven opleiding, cursus of seminar. De SOMN beoordeelt vervolgens in overleg met de BMN de aanvraag en indien akkoord, wordt aan de studie een aantal punten toegekend.

Download: Reglement Register Notarisklerk / privacyregeling (SOMN) (pdf)

_____________________________________

 

Word lid

Word lid voor slechts € 100,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 59,00 per jaar.

Word lid