Zuid-Holland

De afdeling Zuid-Holland kent circa 250 leden. Twee maal per jaar, voorafgaand aan de algemene vergadering van BMN en voorafgaand aan de contactvergadering, wordt een bijeenkomst gehouden, waarin ook aandacht is voor scholing (PE-punten).

___________________________________________________

NOTULEN VAN DE HUISHOUDELIJK VERGADERING VAN DE AFDELING ZUID HOLLAND BMN.

gehouden op 17 oktober 2018 in het Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk (Zuid-   Holland).

De voorzitter opent de vergadering.

De verzender van de convocaties wordt hartelijk bedankt. Ook voor het bijhouden van de afzeggingen voor deze vergadering.

Voor deze vergadering hebben zich 37 leden afgemeld.

Dit jaar zijn 7 leden 40 jaar lid van onze Bond en 8 leden 25 jaar. Deze jubilarissen zijn voorafgaand aan de vergadering schriftelijk benaderd. Nagenoeg alle jubilarissen stelden prijs op de bondsspeld en toezending daarvan.

De notulen van de vergadering van 23 mei 2018 worden doorgenomen en daarna ongewijzigd vastgesteld. Op de gehouden salaris enquête zijn te weinig reacties ontvangen om daaruit een representatief beeld te schetsen. Punt van aandacht is de opvolging van de heer TB (pensioenfonds) en het klerkenevent (19 november 2018).

Vervolgens geeft de voorzitter een kort verslag van de ALV 2018.   Het was een geslaagde dag met een aantrekkelijk middagprogramma. Ter vergadering werd een kritische vraag gesteld aangaande de bestuurskosten. De accountant heeft daarop een toelichting gegeven. Afgesproken is de kosten in de volgende jaarrekening meer inzichtelijk te maken. Ook werd de vraag gesteld of de kosten voor juridische bijstand niet te hoog zijn begroot. Dit is naar verwachting niet het geval. Mevrouw WvB, o.a. docente bij de SOMN is benoemd als hoofdbestuurslid. Van de heer GvE is passend afscheid genomen als bestuurder. Het aantal Register Notarisklerken groeit gestaag: 314, dit is een stijging van 50 ten opzichte van vorig jaar. Er zijn ook steeds meer instanties die PE-punten aanvragen. HT licht zijn intrekking als kandidaat bestuurder pensioenfonds toe. Er zijn na recente fusies nu 9 afdelingen van BMN. KvV was afgevaardigd namens Zuid-Holland, waarvoor dank. De ALV 2019 zal op 18 mei 2019 worden gehouden.

De contactvergadering zal op 26 oktober a.s. te Culemborg gehouden worden. Afgevaardigd worden PR of KvV. De afdeling Zuid-Holland geeft, ook na consultatie per e-mail van enige leden, als salarisadvies een verhoging van 2 – 2,5%. In het kader van de AVG zijn of worden door de afdelingsbestuurders privacy verklaringen getekend. In verband met een eventuele aanpassing van de hoogte van de eigen bijdrage voor BMN leden voor arbeidsgeschillen vraagt de afdeling het hoofdbestuur allereerst inzichtelijk te maken wat een arbeidsgeschil gemiddeld kost.

Tijdens de rondvraag wordt weer opgemerkt dat er maar weinig leden naar een vergadering komen. Voorgenomen is om een volgende vergadering een lezing te doen geven.

Alvorens de vergadering te sluiten worden de voorzitter en de penningmeester door KvV. gefeliciteerd met hun 25 jarig respectievelijk 50 jarig  lidmaatschap van onze bond.

Gezien de publicatie op de site van de BMN en in het kader van de AVG worden persoonsnamen niet voluit geschreven

W.G.  PR notulist

Contact

Voorzitter
Mevrouw H. Elsermann
Atmosfeerstraat 133
3328 GC Dordrecht

Secretaris
H. (Heike) Elsermann
Atmosfeerstraat 133
3328 GC Dordrecht
E-mail: zuidholland@bmnvakbond.nl

Penningmeester

De heer P. (Peter) W. Roldaan
J. Brouwerstraat 3
2286 RL Rijswijk (ZH)

Voorzitter Heike Elsermann

Actueel Nieuws