Zuid-Holland

De afdeling Zuid-Holland kent circa 250 leden. Twee maal per jaar, voorafgaand aan de algemene vergadering van BMN en voorafgaand aan de contactvergadering, wordt een bijeenkomst gehouden, waarin ook aandacht is voor scholing (PE-punten).

___________________________________________________

NOTULEN VAN DE HUISHOUDELIJK VERGADERING

VAN DE AFDELING ZUID HOLLAND  BMN

gehouden op 23 mei 2018 in het Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk (Zuid-Holland).

 1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van het harte welkom. Wederom wordt mevrouw RB hartelijk bedankt voor het verzenden van de convocatie en het bijhouden van de afzeggingen voor deze vergadering. Voor deze vergadering hebben zich 30 leden afgemeld, terwijl er buiten de twee aanwezige afdelingsbestuursleden, nog drie leden aanwezig waren.
 1. De notulen van vergadering van 23 oktober 2017 worden kort doorgenomen en daarna ongewijzigd vastgesteld.
 2. Vervolgens geeft de voorzitter een kort verslag van het besprokene in de contactvergadering van 3 november 2017. Deze vergadering werd door mevrouw AS bezocht.
 3. In die vergadering werd onder meer aangekondigd, dat er eens in de twee jaar een “Klerkenevent” gehouden zal worden. De datum voor het komende Event is vastgesteld op 19 november 2018. Nader bericht hierover volgt. Houdt u de datum vrij in uw agenda. Verder werd er uitgebreid stil gestaan bij het door de BMN uitgebrachte salarisadvies. Het lijkt er nu op dat dit advies voor de leden niet veel heeft opgeleverd. Gewezen wordt op de enquête die in de De Notarisklerk staat. Van harte aanbevolen om hieraan mee te doen. Voorts werd er mededeling gedaan van de fusie van de afdelingen Middelburg en West Brabant (nu: afdeling BMN Zuid-West) en de afdelingen Limburg/Noord-Brabant. Het vertrek van de heer TB per 1 januari 2019 als voorzitter van het pensioenfonds wordt aangekondigd.
 4. De beschrijvingsbrief voor de ALV 2018, welke vergadering gehouden zal worden op 9 juni 2018 te Delft, wordt besproken. De heer KvV wordt afgevaardigd om de afdeling in die vergadering te vertegenwoordigen.
 5. Rondvraag: De voorzitter stelt voor om, mede gelet op de geringe opkomst bij de afdelingsvergadering, de leden per omgaande omtrent enkele belangrijke zaken per e-mail te informeren. De voorzitter zal die mail opstellen en mevrouw RB verzoeken deze mail aan de leden toe te zenden.

In die mail komt kort te staan:

 1. 9 november a.s. vrijhouden voor het KlerkenEvent.
 2. mee te doen aan de enquête vermeld in de De Notarisklerk van maart/april 2018,
 3. verwijzing naar de lezing van de heer TB over het pensioen te houden te Goes op 29 mei a.s..
 4. bijeenkomst van het Pensioenfonds Notariaat op 14 juni 2018 te Rotterdam (voor gepensioneerden).
 5. bijwoning ALV van 9 juni a.s. te Delft .
 6. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Gezien de publicatie op de site van de BMN en de AVG worden persoonsnamen niet voluit geschreven

W.G.  PR notulist

Contact

Voorzitter
Mevrouw H. Elsermann
Atmosfeerstraat 133
3328 GC Dordrecht

Secretaris
H. (Heike) Elsermann
Atmosfeerstraat 133
3328 GC Dordrecht
E-mail: zuidholland@bmnvakbond.nl

Penningmeester

De heer P. (Peter) W. Roldaan
J. Brouwerstraat 3
2286 RL Rijswijk (ZH)

Voorzitter Heike Elsermann

Actueel Nieuws