Zuid-Holland

De afdeling Zuid-Holland kent circa 250 leden. Twee maal per jaar, voorafgaand aan de algemene vergadering van BMN en voorafgaand aan de contactvergadering, wordt een bijeenkomst gehouden, waarin ook aandacht is voor scholing (PE-punten).

___________________________________________________

De afdeling Zuid-Holland is voornemens om haar eerstkomende vergadering te houden op woensdag 9  oktober 2019 te Rijswijk.

Op het programma dan staat onder meer een

lezing door de heer Raymund Schütz over het onderwerp
“het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog“.

Raymund Schütz is auteur van het boek KILLE MIST.

Houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda.

Mogelijk bestaat bij de leden meer bereidheid om voorafgaand aan de vergadering schriftelijk input te geven dan persoonlijk ter vergadering aanwezig te zijn. Als dat het geval is, aarzelt u dan niet uw input te geven en ons te melden dat dat uw voorkeur heeft!

_____________________________________________

Notulen van de huishoudelijke vergadering van de afdeling ZUID-HOLLAND  gehouden op 24 april 2019.                                                                   

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Helaas moet zij vaststellen dat de opkomst voor deze vergadering te wensen overlaat.

Mevrouw RB wordt wederom hartelijk bedankt voor het verzenden van de convocatie en het bijhouden en het doorzenden van de diverse afzeggingen.

Ingekomen stukken en mededelingen

De penningmeester laat weten dat hij de financiële stukken welke de afdeling van het HB heeft ontvangen, heeft verwerkt en dat deze bescheiden inmiddels aan het HB zijn teruggezonden.

Er zijn per e-mail 21 afmeldingen voor deze vergadering binnen gekomen.

Aan het verzoek in de uitnodiging voor deze vergadering om een inhoudelijke reactie te geven op de voorstellen tot contributieverhoging en/of wijziging van het huishoudelijk reglement is geen gehoor gegeven.

Voorts is er een kennisgeving van het overlijden van mevrouw MvK-A ontvangen. Dit is aan de ledenadministratie van onze Bond doorgegeven.

Aan de jubilarissen zal in de afdelingsvergadering welke het najaar zal worden gehouden aandacht worden geschonken.  Deze vergadering staat gepland voor 9 oktober 2019 te Rijswijk.

Notulen vergadering 17 oktober 2018

De notulen van de vergadering van 17 oktober 2018 worden onveranderd goedgekeurd.

Mededelingen

Aangekomen bij punt 4 van de agenda deelt de voorzitter/HB lid mede dat mevrouw EG als lid van het hoofdbestuur in de komende ALV zal aftreden.

Als kandidaat voor een functie in het HB heeft zich gemeld mevrouw TvG-dG te Amersfoort. Zij zal op de komende ALV benoemd kunnen worden. Onze afdeling ondersteunt deze benoeming. De penningmeester zal het hoofdbestuur hiervan kond doen.

Voorts deelt de voorzitter mede dat er nog steeds relatief veel vragen aangaande “arbeid” gesteld worden. Veel van die vragen kunnen door de betrokken HB leden worden afgehandeld. Een positieve ontwikkeling is dat ook regelmatig nieuwe arbeidsovereenkomsten ter beoordeling worden voorgelegd aan de portefeuille houdende hoofdbestuursleden.

Er zijn nog zes zaken in behandeling bij de bondsadvocaat.

Op de ALV zal een toelichting worden gegeven over doorberekening van de administratieve bijdrage voor beantwoording van een vraag over een geschil of op arbeidsrechtelijk gebied, ongeacht of dit leidt tot een zaak bij de bondsadvocaat. Deze bedraagt € 175,00.

De vergadering is van mening dat prudent moet worden omgegaan met doorberekening van administratiekosten bij beantwoording van vragen.

De BMN-bijdrage aan een geschil dat bij de bondsadvocaat in behandeling is gegeven, is gelimiteerd tot een bedrag van € 2.000,00. Dit wordt strikt bewaakt.

Er zijn steeds meer aanbieders voor opleidingen / cursussen, waarvan de belangrijkste INM, Fbn en KNB zijn.

Bij de diploma-uitreiking mogen aan de geslaagden BMN promotiepakketten worden overhandigd, om zodoende leden voor de Bond te kunnen werven. Actieve werving vindt ook plaats bij de kantoren die nog geen abonnement op het bondsblad hebben.

Bij de SOMN treden twee bestuursleden namens de KNB af: te weten, de heer IF en mevrouw BM. De KNB heeft een vacature geplaatst. Er zouden zich inmiddels kandidaten gemeld hebben. Benoeming zal naar verwachting plaatsvinden in de eerstkomende vergadering van de stichting (naar verwachting mei/juni 2019).

Voor het verantwoordingsorgaan (VO) hebben verkiezingen plaatsgehad. Mevrouw ML is de al zittende werknemer in het VO. Er zijn verder geen nieuwe notarisklerken / medewerkers verkozen. Mevrouw HvdW is om gezondheidsredenen gestopt met haar werkzaamheden in het VO.

Er is een nieuwe Europese richtlijn uitgevaardigd, waardoor de beleggingsstrategie van het pensioenfonds mogelijk moet worden aangepast. Er mag in bepaalde fondsen niet meer worden belegd (denk aan tabaksindustrie). Het is aan het bestuur van het pensioenfonds om dit te regelen.

Van de heer TB, erelid van BMN, is passend afscheid genomen als bestuurslid van het pensioenfonds. In de persoon van mevrouw Mr L.T.M.dL is opvolging gevonden; daarvoor is ook al het akkoord van DNB ontvangen. Zij is geïntroduceerd in het bondsblad van maart/april 2019.

Door het bestuur van het pensioenfonds zal een lezing over ons pensioen worden georganiseerd. Meer informatie daarover volgt op de ALV of de contactvergadering.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van BMN wordt op 18 mei 2019 te Deventer gehouden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

De beschrijvingsbrief is u toegezonden bij het meest recent verschenen bondsblad.

Voorgesteld wordt door het HB om de vergoedingen aan de afdelingen voor afdelingsvergaderingen te beperken tot vier vergaderingen (was zes) per jaar.

In de beschrijvingsbrief is een toelichting van het HB opgenomen met betrekking tot de motivatie voor dit voorstel.

Voorwaarde daarbij is dat de verslagen van de gehouden afdelingsvergaderingen op de website van de bond wordt gepubliceerd c.q. ter publicatie zijn aangeboden. Aan deze voorwaarde wordt door onze afdeling steeds trouw voldaan.

Voorgesteld wordt ook een contributieverhoging door te voeren. Op de inmiddels uitgebrachte contributienota’s voor het jaar 2019 is al € 1 meer berekend. Dit is een onverkorte doorberekening van de verhoging die de Unie heeft doorgevoerd. Het voorstel tot contributieverhoging betreft een percentuele contributieverhoging van 5%.

In de begroting vindt u terug dat de vergoedingen aan de hoofdbestuursleden met eenzelfde percentage zullen worden verlaagd.

De heer PR wordt benoemd als afgevaardigde naar de ALV, met als mandaat, om namens de afdeling Zuid-Holland, voor de twee voorstellen van het HB te stemmen.

Rondvraag

Hierbij volgt een uitgebreide discussie over hoe de afdeling Zuid-Holland het best zou kunnen functioneren. De afdeling is de op één na grootste afdeling van BMN. Besloten is om de datum voor de eerstkomende afdelingsvergadering nu al kenbaar te maken, zodat de leden daar in hun agenda vroegtijdig rekening mee kunnen houden. Het ligt in de bedoeling de vergadering te houden op 9 oktober 2019 te Rijswijk. Op het programma dan staat onder meer een lezing door de heer Raymund Schütz over het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog. Raymund Schütz is auteur van het boek KILLE MIST. Houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda.

Mogelijk bestaat bij de leden meer bereidheid om voorafgaand aan de vergadering schriftelijk input te geven dan persoonlijk ter vergadering aanwezig te zijn. Als dat het geval is, aarzelt u dan niet uw input te geven en ons te melden dat dat uw voorkeur heeft! Suggesties voor een andere plaats van vergadering of voor een spreker voor een lezing zijn van harte welkom, mits dat de opkomst verhoogt.

BMN heeft als taak de belangen van de medewerkers in het notariaat te behartigen op het gebied van werk en inkomen, scholing en pensioen. Dat gaat nog beter met een grote, sterke bond met actieve afdelingen én leden.

Contact

Voorzitter
Mevrouw H. Elsermann
Atmosfeerstraat 133
3328 GC Dordrecht

Secretaris
H. (Heike) Elsermann
Atmosfeerstraat 133
3328 GC Dordrecht
E-mail: zuidholland@bmnvakbond.nl

Penningmeester

De heer P. (Peter) W. Roldaan
J. Brouwerstraat 3
2286 RL Rijswijk (ZH)

Voorzitter Heike Elsermann

Actueel Nieuws

2 januari 2020

notulen afdelingsvergadering Zuid-Holland 9-10-2019

Notulen vergadering BMN afdeling Zuid-Holland, woensdag 9 oktober 2019. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Ingekomen stukken / mededelingen Dank […]