Zuid-Holland

De afdeling Zuid-Holland kent circa 250 leden. Twee maal per jaar, voorafgaand aan de algemene vergadering van BMN en voorafgaand aan de contactvergadering, wordt een bijeenkomst gehouden, waarin ook aandacht is voor scholing (PE-punten).

BMN heeft als taak de belangen van de medewerkers in het notariaat te behartigen op het gebied van werk en inkomen, scholing en pensioen.

Dat gaat nog beter met een grote, sterke bond met actieve afdelingen én leden.

Voorzitter:

André van Huffelen

Vacature:

Penningmeester en Secretaris

Verslag ALV door de afgevaardigde van de afd. Zuid-Holland van de BMN zoals gehouden te Dalfsen
op 13 mei 2023.

De voorzitter opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de aanwezige,
voormalige HB leden.
Bij het punt mededelingen ontstaat discussie omtrent het feit dan geen van de bestuursleden
aanwezig is geweest bij de crematie van oud-hoofdbestuurslid, de heer Jan Schermer. Officiële
mededelingen van diens overlijden zijn door het HB echter niet ontvangen. De oproep wordt gedaan
om het HB over overlijdens van oud-HB-leden te informeren.
Over de notulen wordt opgemerkt dat deze niet echt behoorlijk zijn opgemaakt. Taalkundig zou het
niet kloppen. De ene keer wordt de voornaam “genotuleerd”, dan weer met de achternaam zonder
de vermelding de heer of mevrouw.
Verder ontstaat er discussie over te houden ALV 2024. Deze zal op vrijdagmiddag 24 mei 2024
worden gehouden. Ter afsluiting zal er dan een diner zijn. De hoop is dat er dan meer leden naar de
vergadering zullen komen. Men is dan maar een middag van kantoor en heeft dan zijn/haar zaterdag
vrij. Het HB zal de mogelijkheid onderzoeken of op de een of andere manier de werkgevers bereikt
kunnen worden om voor die middag vrij te geven. De afd. Midden Nederland zal de organisatie van
de volgende ALV op zich nemen.
Verder komt de ledenwerfactie ter tafel. Door een van de aanwezigen is hierover ooit een rapport
uitgebracht, maar hij heeft hierover nooit meer iets van het HB vernomen. Ook een rapport waar een
oud HB-lid aan gewerkt zou hebben, schijnt nog in de la te liggen. Ledenaanwas blijft een probleem.
Ideeën om hierin verbeteringen aan te brengen blijven welkom. Sommige afdelingen hebben over
bezoek niet te klagen. Afdeling Oost Nederland houdt een enquête over dit onderwerp onder haar
leden.
Bij de behandeling van de financiële stukken wordt er bezwaar gemaakt tegen de vergoeding van de
bijzondere functionarissen. Deze bijzondere functionarissen zouden eigenlijk niet meer nodig zijn, nu
het HB met 3 nieuwe leden wordt uitgebreid. De voorzitter geeft hier een duidelijk antwoord op. De
verdere aanwezigen stemmen met de uitleg in.
Ook wordt er gevraagd of er niet gestopt kan worden met het lidmaatschap van de Europese
Vakbond. De voorzitter laat weten dat daaraan gedacht wordt. Op dit moment is zij de voorzitter de
CPNUE club.
Nieuwe bestuursleden worden benoemd, terwijl de herbenoeming ook plaatsvindt. Dit onder
applaus.
Verslag wordt gedaan van de stand van zaken m.b.t. de rechtskundige bijstand.
Bij het punt Sociaal partner-overleg wordt opgemerkt dat er onderzoek zal worden gedaan naar het
sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mededeling wordt gedaan over de nieuwe
Pensioenwet en uitvoering daarvan.
Tot slot wordt de vraag gesteld of er nieuwe bondsspeldjes ontworpen kunnen worden. Of je nu 20
of 40 jaar lid bent van de BMN, tussen de speldjes is er geen verschil. Het HB neemt dit mee. Er
wordt uit de zaal nog opgemerkt dat er nog genoeg “dezelfde” speldjes zouden zijn met het voorstel
om die te bestemmen dan voor een bepaalde jubileumdatum.
Hierna volgt de lunch. Daarna is er onder meer gelegenheid tot deelname aan een wijnproeverij en
een tocht door de bossen van Dalfsen op een fluisterscooter.
Iedereen is gezond en heelhuids teruggekeerd. Op het terras kon nog een drankje worden gedaan en
en na het buffet ging iedereen huiswaarts, behalve een paar “plakkers”.
Al met al een geslaagde ALV met een gezellige middag.
Hartelijk dank aan het HB en aan Aletta.
De afgevaardigde van de afd. Zuid-Holland.

Actueel Nieuws