logo-spnPensioen

 

De oudedagsvoorziening heeft bij velen niet de aandacht die het verdient.

De pensioenregelingen voor onze gehele beroepsgroep, te weten de notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). In het bestuur van ons pensioenfonds hebben naast personen uit genoemde geledingen ook deskundige bestuurders zitting. De administratie van ons pensioen is in handen van TKP te Groningen. Het bureau van ons pensioenfonds is gevestigd in in Den Haag. 

_____________________________________

Nieuws vanuit ons fonds: 6 december 2018
Pensioenleeftijd in 2019 gelijk; pensioenpremie omlaag

Jaarlijks bekijken de sociale partners in het notariaat – BMN en de PensioenKamer – of aanpassing van de pensioenregelingen in het notariaat nodig is. Dit kan voortkomen uit nieuwe wet- of regelgeving of gewijzigde behoeften vanuit het notariaat. De sociale partners geven de opdracht aan Pensioenfonds Notariaat om de pensioenregelingen uit te voeren. Voor 2019 zijn er geen wijzigingen voor de regelingen vanuit de sociale partners. Door nieuwe wetgeving veranderen de regels voor waardeoverdracht wel.

Pensioenleeftijd blijft 67
Ook in 2019 blijft de pensioenleeftijd 67 jaar. In 2018 werd de standaard pensioenrichtleeftijd 68 jaar, maar was er de fiscale ruimte om die op 67 jaar te houden. Ook in 2019 is dit het geval. Daarnaast zien de sociale partners ook geen reden om de pensioenleeftijd in 2019 te verhogen. Het is echter goed mogelijk dat een aanpassing van de pensioenleeftijd in de toekomst wel nodig is.

Pensioenpremie omlaag
Pensioenfonds Notariaat heeft aangegeven de pensioenregeling in 2019 tegen een iets lagere premie te kunnen uitvoeren. Door kleine wijzigingen in het beleggingsbeleid, kan het fonds rekenen met iets hogere te verwachten beleggingsrendementen. Daardoor is minder premie nodig. De premiepercentages voor de verschillende groepen deelnemers zien er in 2019 als volgt uit:

medewerkers in het notariaat: 24,5% (2018: 25,5%);
kandidaat-notarissen: 20,6% (2018: 21,7%);
notarissen: 28,3% (2018: 29,8%).
De premie wordt onder andere bepaald door de samenstelling van de betreffende deelnemersgroep (geslacht, leeftijd) en de kenmerken van de pensioenregeling voor deze groep. Dit verklaart het verschil in premie(daling).

Nieuwe regels waardeoverdracht kleine pensioenen
Pensioenfonds Notariaat past verder de pensioenreglementen aan op de nieuwe regels voor de pensioenen tot € 474,11 (2018). Per 1 januari 2019 vervallen door nieuwe wetgeving de pensioenen tot € 2. De administratiekosten van deze heel kleine pensioenen zijn hoger dan dat het pensioen waard is. Pensioenen van € 2 tot € 474,11 mogen bij het verlaten van het notariaat – en daarmee het pensioenfonds – niet meer worden afgekocht. Deze pensioenen worden vanaf 2020 automatisch overgedragen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de nieuwe werkgever. Daarmee blijven de pensioenen van verschillende pensioenfondsen zoveel mogelijk bij elkaar. Is er geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft het pensioen staan bij Pensioenfonds Notariaat.

Toekomst pensioenregelingen
De PensioenKamer en BMN blijven steeds kijken op welke manier de pensioenregelingen in het notariaat het beste kunnen worden ingevuld. De wensen en behoeften in het notariaat, de kosten van de uitvoering en de eisen die wet- en regelgeving stellen spelen hierbij mee. Wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel kunnen dan ook gevolgen hebben voor de huidige pensioenregelingen.

_____________________________________

De bestuurders van ons pensioenfonds worden bijgestaan door een actuarieel bureau en zijn, gelet op de geschiktheidseisen die de Nederlandsche Bank stelt, verplicht een vakgerichte scholing te volgen teneinde op verantwoorde wijze beslissingen te kunnen nemen in deze complexe materie.
Het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds wordt kritisch gevolgd door de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Ook de leden van het Verantwoordingsorgaan volgen relevante scholing om hun taak adequaat te kunnen uitvoeren.
Via onze afdelingen verzorgen wij desgevraagd een lezing over de actualiteiten met betrekking tot onze pensioenregeling. Ook de werkgeversorganisatie KNB verzorgt via de ringen waar gewenst lezingen over onze pensioenregeling.

Word lid

Word lid voor slechts € 99,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 58,00 per jaar.

Word lid