logo-spnPensioen

Het pensioen heeft bij velen niet de aandacht die het verdient.

De pensioenregelingen voor onze gehele beroepsgroep, te weten de notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). In het bestuur van ons pensioenfonds hebben naast personen uit genoemde geledingen ook deskundige bestuurders zitting. De administratie van ons fonds is in handen van TKP te Groningen. Het bureau van ons fonds is gevestigd in Den Haag. 

_____________________________________

DE GEPLANDE PENSIOEN-INFORMATIE-BIJEENKOMST(EN) (De Bosch, Breukelen en Zwolle) ZIJN AFGELAST WEGENS ONVOLDOENDE DEELNAME

_____________________________________

AANKONDIGING

In notariaat magazine 9, november 2019, staat een interview met Adri Jansen (bestuurslid namens werknemers) en Nienke Bijholt (bestuurslid namens werkgevers) van het pensioenfonds.

_____________________________________
Pensioenleeftijd / pensioenpremie
Jaarlijks bekijken de sociale partners in het notariaat – BMN en de PensioenKamer – of aanpassing van de pensioenregelingen in het notariaat nodig is. Dit kan voortkomen uit nieuwe wet- of regelgeving of gewijzigde behoeften vanuit het notariaat. De sociale partners geven de opdracht aan Pensioenfonds Notariaat om de pensioenregelingen uit te voeren. Voor 2019 zijn er geen wijzigingen voor de regelingen vanuit de sociale partners. Door nieuwe wetgeving veranderen de regels voor waardeoverdracht wel.
Ook in 2019 blijft de pensioenleeftijd 67 jaar.
De premiepercentages voor de verschillende groepen deelnemers zien er in 2019 als volgt uit:
medewerkers in het notariaat: 24,5% (2018: 25,5%);
kandidaat-notarissen: 20,6% (2018: 21,7%);
notarissen: 28,3% (2018: 29,8%).
De premie wordt onder andere bepaald door de samenstelling van de betreffende deelnemersgroep (geslacht, leeftijd) en de kenmerken van de pensioenregeling voor deze groep. Dit verklaart het verschil in premie(daling).

Regels waardeoverdracht kleine pensioenen
Pensioenfonds Notariaat heeft de pensioenreglementen aangepast op de (nieuwe) regels voor de pensioenen tot € 474,11 (2018). Per 1 januari 2019 zijn door nieuwe wetgeving de pensioenen tot € 2,00 vervallen. De administratiekosten van deze heel kleine pensioenen zijn hoger dan dat het pensioen waard is. Pensioenen van € 2 tot € 474,11 mogen bij het verlaten van het notariaat – en daarmee het pensioenfonds – niet meer worden afgekocht. Deze pensioenen worden vanaf 2020 automatisch overgedragen naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de nieuwe werkgever. Daarmee blijven de pensioenen van verschillende pensioenfondsen zoveel mogelijk bij elkaar. Is er geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft het pensioen staan bij Pensioenfonds Notariaat.

Toekomst pensioenregelingen
De PensioenKamer en BMN blijven steeds kijken op welke manier de pensioenregelingen in het notariaat het beste kunnen worden ingevuld. De wensen en behoeften in het notariaat, de kosten van de uitvoering en de eisen die wet- en regelgeving stellen spelen hierbij mee. Wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel kunnen dan ook gevolgen hebben voor de huidige pensioenregelingen.

_____________________________________

Via onze afdelingen verzorgen wij desgevraagd een lezing over de actualiteiten met betrekking tot onze pensioenregeling. Ook de werkgeversorganisatie KNB verzorgt via de ringen waar gewenst lezingen over onze pensioenregeling.

_____________________________________

over PensioenKamer/BMN
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) treedt samen met de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN) op als opdrachtgever van Pensioenfonds Notariaat voor de uitvoering van de pensioenregeling.
De KNB heeft hiervoor de Werkgevers- en Werknemerscommissie ingericht die samen de PensioenKamer vormen. De Werkgevers- en Werknemerscommissie stellen de inhoud van de pensioenregeling voor kandidaat-notarissen (in loondienst) en de toegevoegd notarissen vast. BMN en de Werkgeverscommissie stellen de inhoud van de pensioenregeling voor de medewerkers in het notariaat vast.
De Werkgeverscommissie alleen bepaalt de pensioenregeling voor de zelfstandigen. Dit zijn de notarissen en de kandidaat-notarissen die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven. Pensioenfonds Notariaat geeft bij het aanvaarden van de opdracht aan onder welke voorwaarden (zoals de hoogte van de premie) de pensioenregeling kan worden uitgevoerd.
Contactgegevens PensioenKamer/BMN.
Heeft u vragen voor de PensioenKamer of BMN? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de PensioenKamer, Michal Toledano. U kunt hiervoor een mail sturen naar m.toledano@knb.nl

Word lid

Word lid voor slechts € 105,00 per jaar! Is uw bruto inkomen lager dan € 1.370,00 per maand? Dan betaalt u slechts € 65,00 per jaar.

Word lid