Verslag vergadering afdeling Midden-Nederland

Cursussen afdeling Midden Nederland
15 januari 2018
Bekijk alle berichten

Verslag vergadering afdeling Midden-Nederland

VERSLAG VERGADERING AFDELING MIDDEN-NEDERLAND
Datum: 21 november 2017
Aanwezig: 5 leden en 1 hoofdbestuurslid
Locatie: Vergadercentrum het Alticollense (voormalige Oud Katholieke Kerk), Koningin Wilhelminalaan 5 te Amersfoort

Opening
Onze voorzitter, Jan Vellinga, is deze vergadering afwezig. Riet Bunt zal de vergadering voorzitten en heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Voorafgaande aan deze vergadering was een door onze afdeling georganiseerde cursus actualiteiten vastgoed, civiel en fiscaal, gegeven door mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld. In verband daarmee hebben we tijdens de vergadering geen lezing.

Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 11 mei 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken/uitgegane post
op 26 oktober 2017 een mail aan alle leden van de afdeling met een voorstel dat het afdelingsbestuur wilde meenemen naar het kaderoverleg van 3 november jl. Er zijn geen afwijzende reacties op dit voorstel gekomen
– op 21 november 2017 een mail aan alle leden van de afdeling met de salarisbrief van het Hoofbestuur aan alle werkgevers en werknemers.

Aankondiging cursuscyclus verzorgd door Afdeling Midden-Nederland / data vergaderingen 2018
Het afdelingsbestuur (in de persoon van Riet Bunt) is bezig met de voorbereiding van een nieuwe cursuscyclus voor 2018. De voorlopige cursusdata/onderwerpen/docenten zijn:
– 8 februari 2018: docent de heer B. de Vries over omzet- en overdrachtsbelasting;
– 24 mei 2018: docent nnb over actualiteiten Personen- en Familierecht (opmerking notulist: definitieve datum is 23 mei geworden met als docent mr. B.M.E.M. Schols);
– 20 september 2018: docent nnb over jurisprudentie registergoederen (opmerking notulist: docent is mr. W. van Heuvel geworden)
8 november 2018: docent mr. dr. J.W.A. Rheinfeld over actualiteiten vastgoed, civiel en fiscaal.
Besloten wordt om de afdelingsvergaderingen in 2018 niet meer te plannen aansluitend aan de cursussen. Ook wordt besloten om de vergaderingen vooralsnog weer ten kantore van Van Putten Van Apeldoorn notarissen in Ede te houden, die hun kantoorruimte al jaren lang kosteloos ter beschikking stelt(waarvoor hartelijk dank !).
Ook wordt besloten om tijdens de vergaderingen weer een lezing te organiseren.
Het afdelingsbestuur had de hoop dat door de vergaderingen aansluitend aan de cursussen te organiseren, en ook eens van locatie te wisselen, meer aantrekkingskracht zou hebben, maar dat is helaas niet het geval.

De vergaderingen voor 2018 worden gepland op:
– dinsdag 29 mei 2018 met als onderwerp voor de lezing: Uw Pensioen. Hiervoor zal Bertus Hoekstra worden gevraagd (opmerking notulist: datum is woensdag 30 mei geworden met als spreker een bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) (Toon Baakman);
–  woensdag 17 oktober 2018 met als onderwerp voor de lezing: Het levenstestament in de praktijk. Het afdelingsbestuur zal naar een spreker zoeken (opmerking notulist: spreker is mr. E. van den Brink-Baggerman, notaris te Ede, geworden).
Tijdens dit agendapunt is ook nog even gesproken en ervaringen uitgewisseld over de aanvraag/toekenning van PE-punten, met name van externe cursusaanbieders (zoals incompany cursussen en VASM).

Mededelingen, actuele zaken hoofdbestuur
Riet Bunt praat ons bij over diverse onderwerpen:

Algemene Vergadering
De algemene vergadering 2018 zal op zaterdag 9 juni 2018 in Delft worden gehouden. Door het hoofdbestuur is besloten (met name uit het oogpunt van kostenbesparing) om de algemene vergadering en de festiviteiten daarom heen terug te brengen van 2 dagen naar 1 dag.
In de ochtend zal de Algemene Vergadering worden gehouden. In de middag zal er een excursie worden georganiseerd naar Delft. Aansluitend kan (op eigen kosten) een diner worden bijgewoond.
Eventuele overnachtingen voorafgaand of aansluitend aan de zaterdag is ook voor eigen rekening.
Arbeidsgeschillen
Er zijn op dit moment weinig arbeidsgeschillen. Er worden wel veel verzoeken ingediend voor het beoordelen van arbeidscontracten. Dit kan veelal door het Hoofdbestuur zelf worden opgepakt, zodat er op dit moment nagenoeg geen beroep hoeft te worden gedaan op de bondsadvocaat.
Samenvoeging afdelingen
De afdelingen Groningen, Friesland en Assen hebben het voornemen om per 1 januari 2018 samen te voegen. Dit voornemen hebben ook de afdelingen West-Brabant en Zeeland.

Praktijkgevallen/Rondvraag
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

Jubilaris
Eén van de 15 jubilarissen van dit jaar is de heer J.G. (Hans) Nagtzaam uit Vleuten. Bij de mei-vergadering was hij verhinderd. Daarom staan we tijdens deze vergadering alsnog stil bij zijn 50-jarig lidmaatschap van de bond. De jubilaris vertelt ons over zijn loopbaan binnen het notariaat, dat onder meer leidde naar Leiden, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Eén van de grootste projecten waar Hans bij betrokken is geweest betreft de privatisering van de NS en de verdeling van het vastgoed daarbij; een project dat ruim drie jaar heeft gelopen. In 2009 is hij met pre-pensioen gegaan.
Hans is ook een tijd secretaris geweest van de voormalige afdeling Leiden van de bond.
Uit handen van de secretaris ontvang t hij een financiële attentie tezamen met een bos bloemen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.