Uitnodiging ledenvergadering afdeling Noord Nederland

Aankondiging opleidingen SOMN
18 augustus 2020
Uitnodiging afdelingsvergadering Noord-Holland
29 september 2020
Bekijk alle berichten

Uitnodiging ledenvergadering afdeling Noord Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND

U I T N O  D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN,  te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het adres: Groningerstraat 26 te 9471  AR  Zuidlaren, op donderdag 8 oktober 2020 , om 19.30 uur.

A G E N D A
  1. Opening en Vaststelling agenda.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Verslag van vorige Ledenvergadering 27 februari 2020.
  4. Benoeming leden kascommissie, kascontrole 2019 en verslag kascommissie. Bespreking opheffen kas-/bankvoorzieningen en overhevelen taak penningmeester naar Hoofdbestuur.
  5. Behandeling beschrijvingsbrief (en benoeming afgevaardigde(n)) Algemene Vergadering op 28 oktober 2020 te Culemborg (zalencomplex De Unie).
  6. Pauze
  7. Laatste ontwikkelingen betreffende pensioenfonds.
  8. Bespreking salaris-advies 2021 en benoeming afgevaardigde in verband met uitnodiging Kaderbijeenkomst op 28 oktober 2020 te Culemborg (zalencomplex De Unie).
  9. Rondvraag en praktijkgevallen.
  10. Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,
Het bestuur

N.B.
Om verspreiding van COVID-19 (coronavirus) zoveel mogelijk tegen te gaan, verzoeken wij u niet naar de Afdelingsvergadering te komen als er bij u sprake is van neusverkoudheid, hoesten,  keelpijn of koorts.

Secretariaat: Riemer Boersma, noordnederland@bmnvakbond.nl