Uitnodiging afdelingsvergadering Noord-Nederland

Cursussen 2022
14 februari 2022
ALV van 21 mei 2022
5 april 2022
Bekijk alle berichten

Uitnodiging afdelingsvergadering Noord-Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND

Email: noordnederland@bmnvakbond.nl

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN, te houden
in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het adres:
Groningerstraat 26 te 9471 AR Zuidlaren, op woensdag 11 mei 2022 , om 19.30 uur.

A G E N D A

 1. Opening en Vaststelling agenda.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Verslag van vorige Ledenvergadering van 11 oktober 2021 en verslag
  contactvergadering van 28 oktober 2021 te Culemborg (zalencomplex De Unie).
 4. Ontwikkelingen met betrekking tot het pensioenfonds.
 5. Update ALV en wie gaat de afdeling vertegenwoordigen ?
 6. Behandeling beschrijvingsbrief / financiële stukken met betrekking tot de
  Algemene Vergadering van 21 mei 2022 bij Lot66 te Breda.
 7. Rondvraag en praktijkgevallen.
 8. Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,
Het bestuur