Uitnodiging afdeling Noord-Nederland

AFDELING NOORD-NEDERLAND

U I T N O D I G I N G
tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN, te houden in de voormalige recreatieruimte bij de woning van bestuurslid Willy van Buren op het adres: Groningerstraat 26 te 9471 AR Zuidlaren, op maandag 11 oktober 2021 , om 19.30 uur.

A G E N D A
1. Opening en Vaststelling agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag van vorige Afdelingsvergadering via ZOOM op 10 mei 2021.
4. Verslag Algemene Vergadering (AVL) op 29 mei 2021 Hotel Baars te Harderwijk.
5. Benoeming leden kascommissie, kascontrole 2019 + 2020 en verslag kascommissie.
6. Pauze.
7. Laatste ontwikkelingen betreffende pensioenfonds.
8. Bespreking salaris-advies 2022 en benoeming afgevaardigde in verband met uitnodiging Kaderbijeenkomst op 28 oktober 2021 te Culemborg (zalencomplex De Unie).
9. Rondvraag en praktijkgevallen.
10. Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,
Het bestuur

N.B.
Om verspreiding van COVID-19 (coronavirus) zoveel mogelijk tegen te gaan, verzoeken wij u niet naar de Afdelingsvergadering te komen als er bij u sprake is van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Secretariaat: Riemer Boersma
Email: noordnederland@bmnvakbond.nl