Privacyverklaring Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN)

Deze verklaring geeft informatie over hoe de BMN omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van de BMN worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam BMN:                    Bond van Medewerkers in het Notariaat

Adres:                              Oude Singel 56 A

Postcode/Plaats:           3421 EG Oudewater

1e Contactpersoon:       M.J.  van der Werf, voorzitter

e-mailadres:                   HansvanderWerf@bmnvakbond.nl

2e Contactpersoon:      L. Bosselaar

e-mailadres:                  info@bmnvakbond.nl

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn als lid van de BMN.

Wij vragen: uw volledige naam, adresgegevens, geboortedatum, uw lidnummer, de datum van uw aanmelding,  de Afdeling waar u onder valt, telefoonnummer, e-mail adres, werkgeversgegevens, opleidingsgegevens en bankgegevens.

Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels  cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw  activiteiten op onze Website. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven. Op de website en in het bondsblad “De Notarisklerk” worden foto’s van leden en de activiteiten van de BMN geplaatst.

Onze verwerkingen van uw persoonsgegevens

De BMN vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • Vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van de ledenadministratie.
  • Vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van het deelnemen aan door de BMN of haar Afdelingen georganiseerde cursussen, vergaderingen en congressen.
  • De bepaling van de hoogte van de bijdrage en de voldoening daarvan;
  • De activiteiten die gelet op het doel van de BMN gebruikelijk zijn;
  • Het verzenden van informatie aan de leden en adspirant-leden;
  • Het publiekelijk bekend maken van informatie over deze activiteiten in het kader van de doelstelling van de BMN, een en ander eveneens via de website en/of het Bondsblad De Notarisklerk van de BMN;
  • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  • Voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

De BMN geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door in het kader van de activiteiten van de BMN, als dat echt nodig is en/of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Een voorbeeld is de verstrekking van uw persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de BMN niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uit de ledenlijst nadat uw lidmaatschap van de BMN is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking. Uw gegevens op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra u daarom verzoekt.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens  is zorggedragen voor een adequate toegangsbescherming  tot de administratie, de registratie en de financiele administratie door middel van technische maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen dat daartoe toegang heeft en het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Voorts zijn de systemen adequaat beveiligd, onder meer door een versleuteling van de gegevens. De BMN beschikt over een datalekprotocol en –register. De BMN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via (info@bmnvakbond.nl)

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens  door de BMN worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag  via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens de BMN verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op “vergetelheid”)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt  u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking  van persoonsgegevens door de BMN wilt beperken (in afwachting  van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig  is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

In het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing  kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij de BMN.

Cookies

De BMN gebruikt alleen technische en functionele cookies  en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand  dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies  die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door de BMN

Wanneer u klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door de BMN dan horen wij dit graag via info@bmnvakbond.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen?

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de BMN (info@bmnvakbond.nl)

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.