Notulen vergadering afdeling Middelburg 10 mei 2016
25 april 2017

Notulen vergaderingen 11 mei en 20 november 2017

Notulen van de vergadering van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, afdeling
Middelburg, gehouden op donderdag 11 mei 2017 bij Strandpavlijoen Panta Rhei te
Vlissingen.

Aanwezigen: het bestuur: Kees Mersie (voorzitter), Annette van der Horst en Henny van der Weele
Afwezig met schriftelijke kennisgeving: dhr. P. Blok, Karin Lissenburg, Sandra de Haze, en Wim Flipse
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 16.45 uur en heet de aanwezigen welkom.
Notulen vergadering van 10 mei 2016.
De notulen van de vergadering van 10 mei 2016 worden goedgekeurd. De notulen zijn te lezen op de site van de Bond van medewerkers in het Notariaat, www.bmnvakbond.nl, onder afdelingsnieuws/Middelburg.
Ingekomen stukken
Van de secretaris van het hoofdbestuur, Lous Bosselaar, ontvingen we de uitnodiging voor de contactvergadering van 18 november 2016, ledenlijst, stukken ivm jaarverslag en financiële begroting; en de beschrijvingsbrief voor de Algemene Vergadering (hierna aangeduid met AV) te houden op 20 mei 2017 in het Van der Valk Hotel te Veenendaal.
Een uitnodiging voor een cursus die georganiseerd werd door de afdeling Twente
De rouwkaart ivm het overlijden van Kees Gunter
De jubilerende heer Blok meldde zich af voor de vergadering.
Bespreking beschrijvingsbrief AV
Op de agenda van de AV staat de (her)verkiezing leden hoofdbestuur. Hans van der Werf en Riet Bunt worden herkozen voor een periode van 3 jaar, waarbij Hans aan heeft gegeven dat hij mogelijk al binnen het jaar zal aftreden. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.
Aanwijzing afgevaardigde van de afdeling voor AV. Henny zal als afgevaardigde naar deze vergadering gaan.
Jubilarissen
Alle jubilarissen zijn uitgenodigd voor deze vergadering middels de reguliere verzending van de agenda (dus geen aparte uitnodiging meer). We hebben van de heer Blok de afmelding ontvangen. In ieder geval is geen der jubilarissen aanwezig, zodat we verder gaan met het volgende agendapunt.
Voortbestaan Afdeling Middelburg/herverkiezing bestuursleden Annette en Henny
Op 15 februari 2017 zijn de afdelingsbesturen van de afdelingen Middelburg en West-Brabant bijeengekomen in Bergen op Zoom. Beide afdelingen kampen met bestuursleden die al een groot aantal jaren besturen. Leden die uitgenodigd worden voor vergaderingen, maar behoudens een aantal gepensioneerden bij de afdeling West-Brabant, niet naar de vergaderingen komen. Het is een landelijk gegeven dat de (jongere generatie) werkenden andere prioriteiten stelt. Jongere
medewerkers geen noodzaak ziet lid te worden van de vakbond. Beide afdelingen waren voor een fusie en zo zal dit ook aan het hoofdbestuur worden meegedeeld in de ALV. Na de fusie zullen de zittende bestuursleden in ieder geval voor een aantal jaren nog in het bestuur blijven (Annette en Henny zijn daarmee herkozen voor een periode van 3 jaar).
Afdeling West-Brabant heeft iets voor ons vergadert en heeft al besloten te fuseren. In deze vergadering (Vlissingen) is der halve ook het besluit genomen te fuseren. De opkomst van vandaag spreekt boekdelen!
Mededelingen van het hoofdbestuur
Geen lid van het hoofdbestuur was aanwezig. Blijkbaar heeft de uitnodiging van de agenda Heike Elsermann niet bereikt. Voor de vergadering te houden in 2018 zullen we haar persoonlijk benaderen.
Rondvraag
Niemand maakt gebruik van het stellen van een vraag.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 17.00 uur.
Getekend te Vlissingen op mei 2018
Kees Mersie Henny van der Weele
Samenstelling bestuur/Verkiezing voorzitter/behandeling rooster van aftreden
Het bestuur ziet er als volgt uit. Kees Mersie 2015-2018 (voorzitter)
Henny van der Weele 2017-2020(penningmeester) Annette van der Horst 2017-2020 (secretaris)

_____________________________________________

Notulen ledenvergadering afdelingen Middelburg en West-Brabant, voortaan samengevoegd tot afdeling Zuidwest, gehouden te Ulvenhout op 20 november 2017 in het Koetshuis Anneville aan de Annevillelaan 101 te Ulvenhout.

Aanwezig: Kees Mersie, Henny van der Weele, Annette van der Horst (allen van de afdeling Middelburg), Ton van der Horst, Ton Broks, Ineke Janssen, Cor Janssen, Dim van Groesen, Aagje de Bruijn, Mike van Kuipers, Carel Witteman, (allen van de afdeling West-Brabant) en Riet Bunt (namens het hoofdbestuur).
Afwezig met kennisgeving: E. Vugt, Jeannette Roovers-Kramer, Mariet Stalenhoef, Cor van Zundert, Hans de Jong, José Nuysink, Francis van Zundert, Wim Smaal, Sanne Gielens-Brekers, Rian Bouwmeester-Wuyts, Antoinette de Laat, Thyna Nagelkerke, Christian Boonman-de Wild, Paul Bruijns, Wim Flipse, Randjinie Rampersad, Ad Lampert, Anneke Vermeulen, Petra Pauwel, Marijke Flipse
Opening:
De voorzitter van afdeling West-Brabant opent de vergadering en heet allen welkom. Waarschijnlijk voor de laatste keer op deze locatie (de vaste vergaderlocatie van afdeling West-Brabant) en voor het eerst met leden/bestuur van afdeling Middelburg. Ook wordt Riet Bunt van harte welkom geheten.
Ingekomen stukken:
Voor zover deze er zijn worden die ter plekke doorgenomen. Details ontbreken.
Verslag algemene vergadering/contactvergadering
Er wordt alleen stilgestaan bij de contactvergadering van 3 november jl. Ton van der Horst meldt dat hetgeen in de contactvergadering is besproken m.b.t. het salarisadvies, niet is weergegeven in de brief die naar de werkgevers is gestuurd namens de vakbond. Volgens hem gaven de afdelingsvertegenwoordigers toen aan dat een salarisverhoging van 3 % wenselijk zou zijn. In de brief wordt echter gesproken van een advies om de salarissen met 2 % te verhogen en daarbij
een eenmalige bedrag van € 500,- aan alle werknemers uit te keren. Ton vindt dat alvorens de brief verzonden wordt een concept nog gestuurd moet worden aan de afdelingen.
In de vergadering kwam ook ter sprake dat behalve de afdelingen West-Brabant en Zeeland ook een fusie plaatsvindt tussen de afdelingen Drenthe, Friesland en Groningen (zij gaan op in de afdeling Noord-Nederland).
De algemene ledenvergadering 2018 zal op 9 juni gehouden worden in Delft. Er is gekozen voor een afgeslankt programma op één dag, waarbij in de ochtend vergaderd wordt, een lunch en daarna een ontspannend programma is (dus geen cursus). Men kan wel een kamer in het hotel boeken ad € 89,- per kamer.
Fusie afdelingen West-Brabant/Zeeland en afscheid bestuursleden/benoeming bestuur:
De afdeling zal voortaan heten Zuidwest. Het bestuur zal worden gevormd door: Henny van der Weele (voorzitter), Annette van der Horst (secretaris) en Ton van der Horst (bestuurslid). De aanwezige leden gaan akkoord met deze benoeming.
We nemen afscheid van: Aagje de Bruijn, Kees Mersie (en Dim van Groesen. Zij hebben zich respectievelijk 38, 37 en 36 jaar voor de vakbond/afdeling ingezet. Riet Bunt dankt hen allen voor die inzet. Zij krijgen van haar een envelop met inhoud en een mooi boeket bloemen. Ook het nieuw gevormde bestuur wordt door haar in de bloemen gezet. Het nieuw gevormde bestuur zal voorlopig nog twee keer per jaar (een voor- en najaarsvergadering) organiseren in de traditie van West-Brabant. Wel gekozen zal worden voor een locatie die voor de Zeeuwen wat centraler ligt en ook zal gekeken worden of die locatie ook goed met openbaar vervoer te bereiken is. De afdeling Zuidwest telt 161 leden.
Wat verder ter tafel komt/mededelingen hoofdbestuur:
Riet Bunt meldt dat de introductiecursus weer zal worden gegeven. De aanmeldingen lopen binnen bij SOMN.
Henny van der Weele staat nog even stil bij de dekkingsgraad van SPN, eind oktober was deze 108,1 (actuele dekkingsgraad). Daarmee voldoet de dekkingsgraad aan de minimaal vereiste dekkingsgraad (105 %), maar is onvoldoende om te kunnen indexeren, daarvoor moet de dekkingsgraad op ca. 114 % zijn.
Rondvraag:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Sluiting; Henny van der Weele sluit de vergadering en wenst ieder een behouden thuiskomst (het regent en stormt).