notulen afdelingsvergadering Zuid-Holland 9-10-2019

Bekijk alle berichten

notulen afdelingsvergadering Zuid-Holland 9-10-2019

Notulen vergadering BMN afdeling Zuid-Holland, woensdag 9 oktober 2019.
Locatie: Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk.

 1. Opening
  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
  Dank aan de versender van de convocatie en een word van dank voor het uitzoeken van jubilarissen.
  Aanmeldingen: 5
  Afmeldingen: 8
 3. Notulen vergadering 24 april 2019
  Deze worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de opsteller.
 4. Jubilarissen
  Dit jaar (tot 9 oktober 2019) kwamen drie leden in aanmerking voor een bondsspeld wegens 40-jarig lidmaatschap en acht wegens een 25-jarig lidmaatschap. Hiervan gaven acht leden te kennen niet bij de vergadering aanwezig te kunnen zijn en de speld graag gezonden te willen hebben. Dat zal dan ook gebeuren. Van vier leden is ten tijde van de vergadering (nog) geen reactie ontvangen. Ook zijn er twee leden die 50 jaar lid van de bond zijn. Kees van Vliet zal ieder van hen persoonlijk een bos bloemen brengen.
 5. Mededelingen namens het hoofdbestuur:
  – Onderzoek naar wenselijkheid arbeidsongeschiktheidsverzekering
  – Vooraankondiging pensioeninformatiebijeenkomsten: 12, 14 en 28 november in Den Bosch, Breukelen en Zwolle. Informatie in De Notarisklerk en website BMN
  – Samenstelling Klankbordgroep;
  –  Salarisadvies;
  – Input door een van de aanwezige, schriftelijk ,voorafgaand aan de vergadering: “Al enige tijd komt het signaal uit politiek Den Haag dat de salarissen in Nederland achterblijven. Als argument wordt door werkgevers vaak genoemd dat ze de loonkosten moeten kunnen blijven dragen, ook als het weer minder gaat. Feit echter is dat de kosten nog steeds een stijgende lijn laten zien en tezamen met de inflatie voor achteruitgang zorgen als de lonen niet stijgen. Ik pleit in ieder geval voor meer transparantie op de kantoren m.b.t. de omzet en kosten, zodat er draagvlak kan worden wordt gecreëerd voor het loonbeleid. Het getuigt van goed werkgeverschap ervoor te zorgen dat de salarissen marktconform zijn/worden gemaakt. Hiervoor kan bijvoorbeeld loonwijzer.nl worden geraadpleegd. Inventariseer ook waar bij de individuele werknemer verder behoefte aan is. Met het aantrekken van de arbeidsmarkt zijn er weer veel nieuwe mensen het notariaat ingestroomd, om deze groep maar ook de oudgedienden te behouden is het noodzakelijk de lonen en andere arbeidsvoorwaarden op peil te houden/brengen.”
  Ter vergadering: lonen lijken in Zuid-Holland niet achter te blijven, zodat een inhaalslag niet nodig is. Het Centraal Planbureau verwacht een loonstijging van bijna drie procent. Met in gedachten dat in de koopkracht van werknemers nauwelijks sprake is van een economische opleving, de in Nederland hard gestegen prijzen, zodat de werknemers hun loonstijging nauwelijks in hun koopkracht hebben gemerkt, wordt een loonsverhoging van 3% redelijk geacht.
  – WAB. De nieuwe wetgeving voor de arbeidsmarkt wordt op 1 januari 2020 van kracht. De wettelijke transitievergoeding ofwel ontslagvergoeding die een werkgever moet betalen bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst gaat in principe fors omlaag. Dat geldt vooral voor werknemers van vijftig jaar en ouder die al meer dan tien jaar in dienst zijn. Vanaf 1 januari heeft iedereen ten hoogste recht op een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Nu is dat nog een zesde maandsalaris per halfjaar in de eerste tien jaar plus een kwart maandsalaris per halfjaar daarna. Boven de vijftig is dat zelfs een half maandsalaris per half dienstjaar. De nieuwe normen om van een werknemer af te komen maken de onderhandelingspositie van de werknemer zwakker. Per 1 januari verandert er iets aan het dossier dat de werkgever moet overleggen, wanneer de werknemer een zogenaamde vaststellingsovereenkomst – een schriftelijk voorstel met afspraken over ontslag – afwijst en de zaak bij de kantonrechter belandt. Nu moet de werkgever nog voor 100% kunnen aantonen dat een werknemer bijvoorbeeld niet functioneert, verwijtbaar handelt, frequent verzuimt of dat de arbeidsrelatie blijvend is verstoord. Vanaf 1 januari wordt het mogelijk verschillende van deze ‘redelijke’ ontslaggronden te combineren, zodat ze samen optellen tot 100%. Nu kan dat nog niet. Wel moeten werkgevers er rekening mee houden dat de rechter bij inroeping van de cumulatiegrond nog eens maximaal een halve transitievergoeding aan de ontslagen werknemer kan toekennen.
 6. Contactvergadering 25 oktober 2019, aanvang 13.30 uur. De voorzitter zal deze vergadering bezoeken.
  Aansluitend aan de vergadering wordt een interessante lezing gehouden over het notariaat in oorlogstijd (1PE punt).