Notulen 17 oktober 2019 afdeling Noord Holland

Uitnodiging afdelingsvergadering Noord-Holland
29 september 2020
Vacature WFO Netwerk Notarissen
12 oktober 2020
Bekijk alle berichten

Notulen 17 oktober 2019 afdeling Noord Holland

Notulen 17 oktober 2019 afdeling Noord-Holland

  1. Opening

De vergadering wordt geopend door onze voorzitter Ed de Boer. Er zijn 6 leden aanwezig, waaronder hoofdbestuurslid Bertus Hoekstra. Opmerkelijk is het feit dat er geen werkende aanwezig is. Er zijn diverse afberichten binnengekomen, de penningmeester maakt deze keer de notulen aangezien de secretaris met bericht afwezig is.

  1. Ingekomen en uitgaande stukken

Buiten de afberichten geen

  1. Notulen vorige vergadering

De notulen van de vergadering van 16 april 2019 zijn goedgekeurd en worden vastgesteld.

  1. Verslag Algemene Ledenvergadering

Bertus en Joop van Geffen spreken over de huidige opzet van de vergadering. Joop vindt het een gemis dat de feestavond vervallen is. Uit de hierop volgende discussie wordt de mening van Joop wel gedeeld, maar duidelijk is dat de feestavond niet terug zal keren. De vergadering is in een prettige sfeer verlopen en er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

  1. Mededelingen Hoofdbestuur

Bertus Hoekstra geeft een update over de huidige stand van zaken in pensioenland. Ben Prins heeft de meest recente dekkingspercentages van het Pensioenfonds uitgeprint en met ons gedeeld. Ons Pensioenfonds staat gelukkig nog steeds boven de kritische grens. Eind oktober zal ons Pensioenfonds onder de deelnemers een online onderzoek laten starten naar de risicobereidheid voor de beleggingen.

Op 25 oktober 2019 vindt in Culemborg de jaarlijkse contactvergadering plaats voor de afdelingsbesturen.

In de maand november zullen er door de Bond drie regionale Pensioen-informatie-bijeenkomsten worden gehouden. De aanwezigen op de vergadering krijgen een flyer uitgereikt met alle informatie.

Op 26 november 2019 is er voor de leden van de BMN die zitting hebben in het Sociaal Partner Overleg (SPO) een studiemiddag over de gevolgen van het pensioenakkoord. Hierna volgt een regulier overleg tussen SPO en de Pensioenkamer.

De vraag naar rechtsbijstand door de leden is onverminderd groot. Bertus en Lous Bosselaar vormen hierin een belangrijke schakel en vormen samen het voorportaal voor alle aanvragen. De volgende onderwerpen komen geregeld aan de orde: opzegtermijn, overuren, vakantie/verlof,  uitbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  1. Kascontrole

Ben Prins en Bert Stolp zijn bereid om de kascontrole in de pauze uit te voeren.

Na de pauze meldt Bert dat de boekhouding van de stichting is ingezien en akkoord bevonden, de penningmeester wordt bedankt en gedechargeerd.

  1. Praktijkgevallen

– WWFT en de uitvoering en gevolgen in de praktijk, dit blijft een lastige materie
– Levenstestament, wel of geen volmacht voor (toestemming) verkoop woning of schenking in de akte?

  1. Rondvraag

De volgende vergaderdatum wordt in overleg met Marcel/Hans en Bertus vastgesteld.

  1. Sluiting

Om 21.20 uur wordt de vergadering gesloten