Afdelingsvergadering Noord-Nederland

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Noord-Nederland BMN op maandag 10 mei 2021, om 19.30 uur.
Deze vergadering zal online plaatsvinden via ZOOM. U wordt verzocht zich tijdig aan te melden in verband met het sturen van de ZOOM handleiding en inlogcode. U kunt dan op de nog te ontvangen link klikken om deel te nemen aan de vergadering.

A G E N D A

 1. Opening en Vaststelling agenda.
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Verslag van vorige Ledenvergadering van 8 oktober 2020 en verslag Algemene Ledenvergadering / contactvergadering van 28 oktober 2020 te Culemborg
  (zalencomplex De Unie).
 4. Ontwikkelingen met betrekking tot het pensioenfonds.
 5. Update ALV en wie gaat de afdeling vertegenwoordigen ?
 6. Behandeling beschrijvingsbrief / financiële stukken met betrekking tot de
  Algemene Vergadering van 29 mei 2021 in Hotel Baars te Harderwijk.
 7. Rondvraag en praktijkgevallen.
 8. Sluiting.

Namens de afdeling Noord-Nederland,
Het bestuur

Secretariaat: Riemer Boersma
Telefoon 06 – 44 202 485
Email: noordnederland@bmnvakbond.nl