21-1 tot 18-2-2019 Verkiezing leden Verantwoordingsorgaan SPN

Cursussen Notariële Stichting
27 december 2018
Bekijk alle berichten

21-1 tot 18-2-2019 Verkiezing leden Verantwoordingsorgaan SPN

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Een aanzienlijk deel van uw inkomen gaat ‐ of ging ‐ naar uw pensioen.  Het fonds heeft aangegeven dat er sprake is van drie vacatures in dit orgaan. De termijn waarbinnen gegadigden zich konden aanmelden is inmiddels verstreken.  Meerdere kandidaten hebben zich aangemeld. Eind december stelt de verkiezingscommissie de kandidatenlijst vast. De verkiezingen vinden plaats van 21 januari tot 18 februari 2019.
Als er voor de vacatures meerdere kandidaten zijn, vinden van 21 januari tot 18 februari 2019 verkiezingen plaats onder de actieve deelnemers en/of de pensioengerechtigden.

Zeker in een periode waarin de politiek naar verwachting besluiten neemt over een nieuw pensioenstelsel, is dit een mooie kans om uw stem te laten horen.

Het bestuur van Pensioenfonds Notariaat legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dat verantwoordingsorgaan oordeelt onder meer over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast wordt het verantwoordingsorgaan door het bestuur tussentijds geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Ook heeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht, bijvoorbeeld over de invulling van de raad van toezicht en het communicatiebeleid.

Het verantwoordingsorgaan kent in totaal zeven leden: vier vertegenwoordigers van actieve deelnemers (de deelnemers die nu pensioen opbouwen), twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de ex‐deelnemers. Per 1 april 2019 zijn er drie vacatures in het verantwoordingsorgaan. Twee vacatures voor een vertegenwoordiger van de actieve deelnemers en één voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

De aangemelde kandidaten hebben aangegeven interesse in het pensioenfonds te hebben en bereid te zijn om een pensioencursus te volgen. Daarnaast zijn de kandidaten in de gelegenheid om zo’n zesmaal per jaar te vergaderen. Tot slot voldoen zij aan de vastgestelde competenties.

Op www.pensioenfondsnotariaat.nl/verkiezingen leest u meer over het verantwoordingsorgaan en de verkiezingen. Verder zijn hier het verkiezingsreglement, het reglement van het verantwoordingsorgaan en de competentievisie te vinden.